جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


مصوب هفتادو نهمین جلسه مورخ 10 /3 / 67 شورای مشترک کمیسیونهای 1 و 2 شورایعالی انقلاب فرهنگی بموجب اختیارات تفویضی بریاست شورایعالی
( دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی )
مقرر گردید وزارت فرهنگ و آموزش عالی در ارتباط با مصوبه شورایعالی در خصوص تشکیل کمیته مرکزی تشخیص توبه دانشجویان تعلیقی ( موضوع مصوبه شماره 5488 / دش مورخ 6 /12 / 65 شورایعالی ) با قاطعیت دانشگاهها و کمیته های انضباطی دانشجویان را موظف نماید که نسبت به اجرای احکام ( کمیته منتخب ) تردید ننموده ، بی چون و چرا عمل نمایند و چنانچه نسبت به ورود اشخاصی معترض میباشند با ذکر دلائل و ارائه مدارک اعتراض خود را جهت بررسی مجدد منعکس کنند .
از طرف رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/03/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :