جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


مصوب هفتاد ونهمین جلسه مورخ 10 / 3 / 67 شورای مشترک کمیسونهای 1 و 2 شورایعالی انقلاب فرهنگی بموجب اختیارات تفویضی بریاست شورایعالی
( دستگاه اجراءکننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی )
پیرو اصلاحات اساسنامه سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی ( موضوع مصوبه شماره 4840 / د ش مورخ 25 / 12 / 66 شورای مشترک ) و بنا به تقاضای ریاست محترم سازمان مذکور یک مورد بشرح ذیل به مواد مصوبه مذکور اضافه میشود .
( ز - به متن قسمت ( 6 ) از بند ( ب ) ماده ( 1) اساسنامه سازمان مذکور کلمه ( فروش ) بعد از کلمه ( نشر ) اضافه میشود . )
از طرف رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/03/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :