جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


مصوب هشتاد و یکمین جلسه مورخ 24 / 3 / 67 شورای مشترک کمیسیونهای 1 و 2 شورایعالی حسب اختیارات تفویضی بریاست شورایعالی
( دستگاه اجراء کننده :وزارت فرهنگ و آموزش عالی )
حسب استعلام هیات مرکزی گزینش دانشجو دائر بر اینکه آیا مصوبه 1866 /د ش مورخ 7 / 5 / 66 شورای مشترک در مورد اعمال ضوابط دبیری برای برخی از رشته های علوم انسانی و کلیه رشته های هنر ( باستثنای معماری ) شامل رشته های شهرسازی و طراحی شهری و امثالهم که از رشته های گروه معماری ونه خود رشته معماری هستند میشود یا خیر اعلام گردیدکه گروه معماری و نه خود رشته معماری هستند میشود یا خیر اعلام گردید که ( ضوابط گزینش در رشته شهرسازی و طراحی شهری مانند رشته معماری است . )
از طرف رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/03/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :