جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


مصوب هفتاد و نهمین جلسه مورخ 10 / 3 / 67 شورای مشترک کمیسیونهای 1 و 2 شورایعالی انقلاب فرهنگی بموجب اختیارات تفویضی بریاست شورایعالی
( دستگاه اجراء کننده : کمیته مرکزی تشخیص توبه دانشجویان تعلیقی - وزارت فرهنگ و آموزش عالی - وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی )
با توجه به گزارش شماره 5700 /ه مورخ 24 / 12 / 66 هیئت بررسی وضعیت دانشجویان تعلیقی ( کمیته مرکزی تشخیص توبه دانشجویان تعلیقی) مراتب ذیل تصویب گردید :
1 - تاکید شد با توجه به حسن انجام کار ، هیات پرونده آن دسته از دانشجویان تعلیقی را که طبق گزارش آن هیات بدلیل عدم احراز توبه و یا برائت کمافی السابق نمی توانند ادامه تحصیل دهند و برای آنها حکمی از طرف هیات صادر نشده است و حسب نظر آن هیات این بدین معنی نبوده که پرونده آنها مختومه شده باشد بلکه هنوز دلایل کافی برای برائت آنها درپرونده موجود نمیباشد ، پرونده آنان را هیات خودراسا بررسی نموده وحکم صادر نماید.
2 - برای بررسی درخواست آن دسته از دانشجویان که تاخیر درثبت نام داشته و یا فاقد حکم نهائی شورای مرکزی پذیرش هستند ( یعنی به علل گوناگون نتوانسته اند به احکام اولیه یا تجدید نظر اعتراض نمایند و یا اعتراض نموده ولی ترتیب اثر داده نشده است ) در وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی هیات اجرائی تشکیل گردد وبر طبق آئیننامه ای که از سوی هیات منتخب شورایعالی تدوین و به تصویب شورای مشترک خواهد رسید به وضعیت این افراد رسیدگی نمایند ، لازمست آئیننامه یاد شده حداکثر ظرف مدت یکماه تهیه و برای تصویب به شورای مشترک داده شود .
از طرف رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/03/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :