جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


مصوب هشتاد و چهارمین جلسه مورخ 21 /4 / 67 شورای مشترک کمیسیونهای 1 و 2 شورایعالی انقلاب فرهنگی حسب اختیارات تفویضی به ریاست شورایعالی
( دستگاه اجراءکننده : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - وزارت فرهنگ و آموزش عالی )
پیرو مصوبه ( لغو و تغییرات متن ماده 12 اساسنامه دانشگاه نیمه حضوری و آموزش از راه دور ) ( موضوع ابلاغ شماره 722 /د ش مورخ 7 / 3 / 67 ) مطالب زیر به ذیل ماده 12 ( اصلاحی ) اساسنامه دانشگاه مذکور اضافه میشود :
وظایف واختیارات هیات امناء
1 - تعیین خط مشی کلی دانشگاه .
2 - تصویب اصول برنامه های توسعه دانشگاه و پیشنهاد تعطیل و یا منحل نمودن رشته و یا واحدهای دانشگاه .
3 - تصویب بودجه سالانه دانشگاه و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط .
4 - تعیین میزان شهریه سالانه و تصویب آئیننامه های مالی و معاملاتی واداری و استخدامی .
5 - تصویب تشکیلات و نمودار سازمانی دانشگاه .
6 - تصمیم گیری درباره رد یا قبول کمکها و هدایا از اشخاص حقوقی یا خصوصی بصورت نقدی یا غیر نقدی .
7 - تصویب حسابها و ترازنامه سالانه دانشگاه
8 - تصویب آئیننامه ها ی داخلی .
9 - تصویب مقررات بهره مندی از کارکرد و عرضه تولیدات اعم از مراکز چاپ و انتشارات ، مرکز رسانه های دیداری و شنیداری و سایر موارد .
10 - نظارت و ارزیابی کیفیت آموزشی .
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/04/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :