جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


مصوب هشتادو هفتمین جلسه مورخ 18 / 5 / 67 شورا یمشترک کمیسیونهای 1 و 2 شورایعالی انقلاب فرهنگی بموجب اختیارات تفویضی به ریاست شورایعالی
( دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی )
پرونده دانشجویانی که مشمول یکی ا ز مواد این آئیننامه میشوند توسط ( هیات اجرائی ) ( مصوب هفتادو نهمین جلسه شورای مشترک موضوع ابلاغ شماره 1102 / د ش مورخ 30 / 3 / 67 ) بررسی خواهد شد ، و در صورت احراز شرایط ذیل این دانشجویانی که بموجب حکم اولیه و یا تجدید نظر شورای پذیرش دانشگاهها از ادامه تحصیل محروم شده اند و در زمان مقرر به این احکام اعتراض نموده اند و یا اینکه بدلیل موجه امکان اعتراض برای آنها نبوده است .
تبصره - مهلت اعتراض حداکثر تا تاریخ 31 / 4 / 63 میباشد مگر اینکه احکاممذکور بعد از این تاریخ صادر شده باشد.
ماده 2 - دانشجویانی که بدلیل بازداشت و یا زندانی شدن امکان ثبت نام در موعد مقرر برای آنها نبوده و یا اینکه وقفه ای در ادامه تحصیل آنها بوجود آمده است ، مشروط بر اینکه این دانشجویان بلافاصله بعداز آزادی از زندان اقدام برای ثبت نام کرده و خواستار ادامه تحصیل شده باشند .
تبصره 1- افرادی که قبل از دستگیر شدن از دانشگاه غیبت داشته باشند این غیبت موجه نیست و مطابق مقررات آموزشی با آنها رفتار میشود.
تبصره 2 - کسانی که از این به بعد نیز از زندان آزاد میشوند مشمول ماده 2 قرار خواهند گرفت .
آندسته از دانشجویان مشمول ماده 1 که سابقه دستگیری و یا زندانی شدن را ندارند پس از سپردن تعهد مبنی بر عدم فعالیت سیاسی سوء مورد عقو قرار می گیرند و می توانند ادامه تحصیل بدهند و بقیه افراد ( که دارای سابقه بازداشت یا زندان میباشند ) چنانچه مشمول حداقل یک مورد از موارد سپردن تعهد ( توسط دانشجو و ولی وی ) می توانند ادامه تحصیل بدهند :
1 - تایید توبه فرد توسط حداقل دونفر از افراد موثقی که شناخت کافی و بی واسطه ازدانشجو داشته باشند .
2-نتیجه مثبت از مصاحبه حضوری با دانشجو و تحقیق از وضعیت وی پس از آزادی از زندان .
3 - اعلام رضایت شورای سرپرستی زندانها و یا دادستانی و یا وزارت اطلاعات از وضعیت فرد در زندان و یا پس ا ز آن
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/05/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :