جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


مصوب یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ 28 / 4 / 67 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده :وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی هر گاه بخواهند رئیس یکی از دانشگاههای متبوع خود را عزل کنند موظفند ابتدا این موضوع را با رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی درمیان گذارند و ایشان را در مورد ضرورت این کار قانع نمایند .
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/04/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :