جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


مصوب جلسات 155 و 158 مورخ 14 / 4 / 67 و 4 / 5 / 67 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت فرهنگ و آموزش عالی )
ماده 1 ـ هر یک از موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی که در این آئین نامه ( موسسه ) نامیده میشوند ، موظفند کلیه مقررات فرهنگی ، آموزشی ، اداری و مالی و نیز مقررات مربوط به گزینش استاد ، دانشجو و کارکنان آموزشی مورد نیاز راکه از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی ابلاغ می گردد اجراء نمایند.
ماده 2 ـ فعالیت آموزشی هر موسسه پس از طی مراحل زیر آغاز خواهد شد :
الف ـ تصویب صلاحیت اعضاء هیات موسس که نام آنان از طریق وزارت فرهنگ و آموزش عالی به شورایعالی انقلاب فرهنگی معرفی می گردد .
ب ـ تایید موسسه از لحاظ امکانات آموزشی توسط شورای گسترش آموزش عالی .
ج ـ موافقت اصولی با تاسیس موسسه و تصویب اساسنامه آن توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی .
د ـ صدور پروانه فعالیت در دوره ها و رشته های مصوب توسط شورای گسترش آموزش عالی .
ماده 3 ـ وزارت فرهنتگ و آموزش عالی بر ا مور فرهنگی ، آموزشی ، اداری و مالی و امکانات ساختمانی و تجهیزات نظارت خواهد کرد و عملکرد آنها را مستمرا مورد ارزیابی قرار خواهد داد . این نظارت و ارزیابی از طریق دفتر نظارت و سنجش آموزش اعمال میشود .
تبصره : نظارت وزارت فرهنگ و آموزش عالی از طریق مراجعه مستقیم به موسسه و یا ارسال پرسشنامه و استعلام کتبی انجام خواهدگرفت . این نظارت در زمینه امور آموزشی شامل بررسی نحوه اجرای مقررات آموزشی ، برنامه های درسی مصوب ،ارزیابی کار دانشجو و اعضای هیات علمی خواهد بود و این کار از طریق نظر خواهی از اعضاء هیات علمی ، دانشجویان ، کارمندان اداری و مراجعه به پرونده های مربوط در هر زمینه انجام خواهد گرفت . نظارت بر ا مور ا داری و مالی از طریق اعزام هیاتهای نظارت و بررسی دفاتر و اسناد مربوط انجام خواهد گرفت ونظارت در زمینه امکانات ساختمانی و دیگر تجهیزات از راه بازدید ساختمانها و تاسیسات ( کلاسها ،آزمایشگاهها ، کارگاهها، کتابخانه ها ،آمفی تئاتر ، زمینهای ورزشی و تاسیسات رفاهی ) انجام خواهد شد .
ماده 4 ـ به منظور تسهیل در انجام نظارت و ارزیابی ، موسسه مکلف است نسبت به تشکیل پرونده استخدامی اعضاء هیات علمی ، کادر اداری و همچنین تشکیل پرونده تحصیلی دانشجویان و ثبت و ضبط مدارک لازم درآنها اقدام نماید. دفاتر و اسناد مالی نیز باید برای بررسی حفظ و نگهداری شود.
ماده 5 ـ اعمال نظارت از طریق دفتر نظارت و سنجش آموزش به صورت ادواری ( حداقل یک بار در سال تحصیلی ) یا به صورت موردی ( بر حسب ضرورت ) صورت میگیرد و موسسه مکلف است همکاری لازم را با هیاتهای ناظر بعمل آورد و موجبات اعمال هر چه مطلوبتر این نظارت را فراهم سازد .
تبصره ـ وزارت فرهنگ و آموزش عالی نتیجه بررسی و نظارت را به مرکز آموزشی اطلاع خواهدداد .
ماده 6ـ موسسه مکلف است نسبت به ا جرای دستورالعمل های وزارت فرهنگ و آموزش عالی درجهت رفع نقایص در زمان تعیین شده اقدام نماید.
درصورت عدم اقدام لازم برحسب موارد تخلف مجازاتهایی متناسب اعمال خواهد شد . موا رد تخلف و مجازاتهای متناسب با آن در مواد 7 و 8 ذکر میشود .
ماده 7 ـ ارتکاب اعمال زیر از سوی موسسات مذکور تخلف محسوب میشود و موجب اعمال یک یا چند مورد از مجازاتهای تعیین شده می گردد.
الف ـ تخلفات آموزشی و علمی
1 ـ عدم رعایت ضوابط مربوط به حفظ حد نصاب استاد به …. دانشجو ، فضای آموزشی امکانات آموزشی و …. پ
(مجازاتهای 1 تا 6 )
2 ـ عدم رعایت مقررات آموزشی ( مجازاتهای 1 تا 6 )
3 ـ عدم اجرای صحیح برنامه های آموزشی (مجازاتهای 1 تا 6 )
4 ـ استفاده از افرادی که فاقد صلاحیتهای
علمی و اخلاقی اند در سمتهای آموزشی ( مجازاتهای 1 تا 6 )
5 ـ پذیرش دانشجو بدون تصویب وزارت فرهنگ و
آموزش عالی (مجازاتهای 3 تا 7 توام با 1 تا 2 )
6 ـ صدور مدرک تحصیلی بدون رعایت ضوابط ( مجازاتهای 3 تا 7 توام با 1 تا 2 )
ب ـتخلفات مربوط به توسعه یاتجدید موسسات
1 ـ دایر کردن و یا ( در صورت داشتن دانشجو)
تعطیل نمودن رشته ها یا دوره ها بدون کسب مجوز ( مجازاتهای 4 و 5و 7 توام با 1و 2 )
2 ـ دایر کردن و یا ( در صورت داشتن دانشجو )
تعطیل نمودن شعب موسسه بدون کسب مجوز ( مجازاتهای 4 و 5 و 7 توام با 1 و2 )
3 ـ واگذاری موسسه به غیر ( مجازاتهای 7 و 8 توام با 1 و 2 )
4 ـ تعطیل موسسه ( مجازاتهای 5 و 7و 8و 9 )
ج ــ تخلفات مالی و اداری
1 ـ گرفتن مبلغی بیش ا ز شهریه مصوب به هر عنوان ( مجازاتهای 1و 2 و 3 و 7 )
2 ـ عدم رعایت مقررات مصوب اداری و مالی ( مجازاتهای 1 و 2و 3 و 7 )
3 ـ ارائه گزارش یا صدور گواهی خلاف واقع ( مجازاتهای 1و 2و 3و 7 )
4 ـ تبدیل موسسه به موسسه انتفاعی ( مجازاتهای 7 و 8 و 9 )
د ــ سایر تخلفات
1- ارتکاب اعمال مخالف با مقررات
آموزشی حاکم بر دانشگاهها وموسسات آموزشی کشور ( مجازاتهای 1 و 2 و 3 و 7و 8 و 9 )
2 ـ پیشگیری نکردن یا ندادن گزارش از
فعالیت مغایر با مصالح نظام جمهوری اسلامی ( مجازاتهای 1 و2 و 7 و 8 )
به مقامات ذیربط
ماده 8 ـ ارتکاب تخلفات موضوع ماده قبل موجب اعمال مجازاتهایی بشرح زیر خواهد شد:
اخطار دادن به رئیس موسسه و یا توبیخ کتبی وی .
2 ـ اخطار دادن به رئیس موسسه و یا توبیخ کتبی وی همراه با اعلان عمومی .
3 ـ لغو اجازه اشتغال کارمندان خاطی موسسه یا عزل مسئول خاطی از سمت خود.
4 ـ لغو کردن اجازه پذیرش دانشجوی جدید در یک یا چند دوره برای یک یا چند رشته .
5 ـ منحل کردن یک یا چند رشته تحصیلی ( در صورتیکه دانشجویان در آن رشته ها مشغول تحصیل باشند موضوع از طریق مراجع قانونی ذیربط رسیدگی خواهد شد ).
6 ـ تعلیق رئیس موسسه .
4 - ـ سلب صلاحیت و عزل رئیس موسسه .
5- ـ سلب صلاحیت هیات امناء موسسه .
6 - ـ انحلال موسسه و اعلان عمومی آن و گزارش امر به شورایعالی انقلاب فرهنگی .
ماده 9 ـ تطبیق موارد مجازات با تخلفات ، حسب مورد از طرف هیات یا هیاتهایی که توسط شورای گسترش آموزش عالی تعیین و زیر نظر معادن آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی انجام وظیفه می نمایند با رعایت تبصره های این ماده صورت خواهدگرفت و رای صادره پس از تایید شورای گسترش قطعی و لازم الاجراست .
تبصره 1 ـ ارتکاب تخلفات آموزشی وعلمی ( موضوع بندهای قسمت الف ماده 7 )
بندهای 1 تا 4 : مجازاتهای ( 1 ) تا ( 6 ) ماده 8
بندهای 5 و 6 : مجازاتهای (3) تا (7) توام با (1)و (2) ماده 8
تبصره 2ـ ارتکاب تخلفات مربوط به توسعه یا تجدید موسسات ( موضوع بندهای قسمت ب ماده 7 )
بندهای 1و 2: مجازاتهای (4 ) و(5) و (7) توام با (1)و (2)ماده 8
بند 3 : مجازاتهای (7) و (8) توام با (1) و (2) ماده 8
بند 4 : مجازاتهای (5 )و (7 ) و (8) و (9) ماده 8
تبصره 3 ـ ارتکاب تخلفات مالی و اداری (موضوع بندهای قسمت ج ماده 7 )
بندهای 1 و 2 و 3 : مجازاتهای (1) و (2) و (3) و (7) ماده 8
بند 4 : مجازاتهای (7) و (8) و (9) ماده 8
تبصره 4 ـ ارتکاب تخلفات سیاسی و اخلاقی ( موضوع بندهای قسمت د ماده 7 )
بند 1 : مجازاتهای (1)و (2)و (3) و (7) و (8)ماده 8
بند 2 : مجازاتهای ( 1) و (2) و (7) و (8) ماده 8
بند 3 : مجازاتهای (1)و (2)و (3)و (7)ماده 8
تبصره 5ـ درمورد تخلفات مندرج در بندهای الف 5 ،الف 6 ، ج 1 ، ج 2،د 1،د 2،ازماده 7 و سایر مواردی که هیات تشخیص دهد. علاوه بر اعمال مجازاتهای مناسب ، مراتب جهت پیگیری به اطلاع مراجع قضایی رسانده میشود.
تبصره 6 ـ در صورت تکرار تخلف مجازاتهای مزبور تشدید میشود.
ماده 10 ـ انعقاد قراردادهای علمی و دانشگاهی و تبادل استاد و دانشجو و برقراری هرگونه ارتباط رسمی دیگر با موسسات آموزش عالی دولتی در چهار چوب قوانین عمومی ومقررات آموزش عالی کشور صورت میگیرد .
ماده 11 ـ این آئین نامه در 11 ماده و 8 تبصره در جلسات 14 / 4 / 67 و 4 / 5 / 67 به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی رسید.

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/05/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :