جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


مصوب یکصد و پنجاه و نهمین جلسه مورخ 18 / 5 / 67 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی )
پیرو طرح و بررسی نامه آقای دکتر صدر نژاد رئیس دانشگاه تربیت مدس ( شماره 3536/ 33مورخ 20 / 4 / 67 ) که طی آن از رئیس محترم شورایعالی انقلاب فرهنگی تقاضا کرده بودند مطابق درخواست هیات امناء این دانشگاه اختیار تعیین میزان حق التدریس استادانی که با دانشگاه تربیت مدرس همکاری می کنند به هیات امناء همین دانشگاه تفویض گردد مراتب ذیل تصویب گردید.
1 ـ کلیه اختیارات مالی هیات امناء سابق دانشگاهها ( هیات سه نفره ای که جانشین هیاتهای امناءاسبق دانشگاهها است ) به هیات امناء کنونی دانشگاه تربیت مدرس تفویض گردد.
2 ـ نظر به اینکه دانشگاهها بطور کلی باید از اختیارات بیشتری که حق آنهاست برخوردار باشند لذا باید برای هر یک هیات امناء شایسته ای تعیین گردد تا در مورد مسائل کلی مالی و استخدامی و اداری آن دانشگاه تصمیم گیرد و بالنتیجه شورایعالی نیز اختیارات لازم را به این گونه هیاتها تفویض نماید. علی هذا شورایعالی تصویب نمود که دو وزارتخانه فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قبلا در این باره مطالعه کنند و ظرف یکماه طرحی برای اجرای این موضوع تهیه وبه شورایعالی تقدیم نمایند .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/05/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :