جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


مصوب یکصد و شصت و یکمین جلسه مورخ 15 / 6 / 67 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراءکننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )
وزاری فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پس از تعیین سرپرست موقت دانشگاه موظفند که حداکثر تا سه ماه شخصی را برای ریاست آن دانشگاه به شورایعالی معرفی نمایند .
تبصره 1 ـ هر گاه وزیر بدلائلی نتوانست نامزدی را برای ریاست دانشگاه مورد نظرمعرفی نماید و دلائل او موجه بود، مهلت مزبور تا سه ماه دیگر میتواند تمدید شود .
تبصره 2 ـ هر گاه وزیر شخصی را که سرپرست موقت دانشگاه است بعنوان رئیس معرفی کرد تا زمانی که شورایعالی درباره وی تصمیمی نگرفته است می تواند همچنان سرپرست باقی بماند ، ولی اگر شورایعالی تصمیم گرفت و با ریاست شخص مزبور موافقت نکرد، وزیر موظف است وی را از سرپرستی خلع و شخص دیگری را به جای وی تعیین کند.
تبصره 3 ـ درمورد سرپرستان موقتی که هم اکنون دردانشگاهها هستند ،مهلت سه ماه از تاریخ تصویب این مصوبه محاسبه میشود.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/06/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :