جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


مصوب یکصد و شصتمین جلسه مورخ 8 / 6 / 67 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی )
ماده (3) آئین نامه جذب نخبگان ( مصوبه شماره 2848 / د ش مورخ 3 / 8 / 66 ) بشرح زیر اصلاح و تصویب گردید :
ماده (3) اصلاحی ـ شورای دفتر جذب نخبگان شخص یا اشخاص ذیصلاحی را به شورایعالی جهت تعیین و انتخاب نهائی رئیس دفتر جذب نخبگان معرفی خواهد نمودکه پس از تصویب ، حکم وی توسط ریاست شورایعالی صادر خواهدشد .

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/06/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :