جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


مصوب یکصد و شصت و دومین جلسه مورخ 22 / 6 / 67 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی )
بنا به پیشنهاد وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی با انتخاب چهار نفر بردران نامبرده زیر جهت عضویت در ( کمیته ارزیابی صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک در رشته هنر ) موافقت بعمل آمد .
1 ـ آقای دکتر داریوش صفوت .
2 ـ آقای دکتر هادی ندیمی .
3 ـآقای دکتر داراب دیبا.
4 ـ آقای دکتر محمد حسین حلیمی .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/06/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :