جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


مصوب جلسات 88 و 89 و 90 مورخ 25 / 5 / 67 و 8 / 6 / 67 و 15 / 6 / 67 شورای مشترک کمیسیونهای 1 و 2 شورایعالی انقلاب فرهنگی بموجب اختیارات تفویضی به ریاست شورایعالی
( دستگاه اجراء کننده : وزارت برنامه وبودجه )
ماده 1 ـ هدف و تعریف :
بمنظور پژوهش در امر برنامه ریزی و توسعه ( موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه ) که در این اساسنامه به اختصار ( موسسه ) نامیده میشود در وزارت برنامه و بودجه تاسیس میشود .
ماده 2 ـ وظایف :
1ـ انجام مطالعات و پژو هشهای لازم در زمینه های مربوط به مسائل برنامه ریزی و توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی .
2 ـ پژوهش در جهت دستیابی به بهترین و مناسبترین فنون و روشهای برنامه ریزی و شناخت مشکلات و ارائه طریق برای رفع در امر برنامه ریزی و تنظیم بودجه .
3 ـ ارائه آموزشهای نظری ـ کاربردی در زمینه توسعه و برنامه ریزی اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی .
4 ـ بالا بردن سطح آگاهی و دانش تخصصی برنامه ریزان .
5 ـ جمع آوری و انتشار اسناد ومدارک مربوط به برنامه ریزی ،تهیه طرح و تنظیم بودجه و انتشار آنها به ویژه در مورد ایران .
6ـ انتشار نشریات آموزشی ، پژوهشی ، اطلاعاتی و آماری در زمینه های توسعه و برنامه ریزی .
4 ـ همکار ی با وزارت برنامه و بودجه و سایر وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی درجهت ارائه آموزشهای نظری ـ کاربردی ، تامین نیروهای تخصصی وارائه خدمات مشاوره ای در محدوده کار موسسه .
تبصره ـ فعالیتهای آموزشی موسسه منتهی به اعطاء دانشنامه رسمی نخواهد شد.
ماده 3 ـ ارکان و تشکیلات :
ـ هیات امناء
ـ رئیس موسسه
ـ شورای علمی
ماده 4 ـ هیات امناء متشکل از پنج نفر به شرح زیر ا ست :
ـ وزیر برنامه و بودجه ( رئیس هیات امناء ).
ـ وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا نماینده ایشان .
ـ رئیس موسسه .
ـ دو نفر از پژوهشگران متخصص و صاحب نظر در مسائل برنامه ریزی و توسعه که به پیشنهاد وزیر برنامه و بودجه وتایید وزیر فرهنگ و آموزش عالی و با حکم وزیر برنامه و بودجه برای مدت سه سال به عضویت هیات امناء منصوب خواهند شد و تجدید انتخاب آنان بلامانع است .
ماده 5 ـ وظایف و اختیارات هیات امناء :
1-5 – تعیین خط مشی کلی موسسه با در نظر گرفتن سیاست کلی دولت ، ضرورت ها و اولویتها و امکانات مالی و فنی کشور.
2-1- تصویب نمودار سازمانی و تشکیلات آموزشی ، پژوهشی و اداری موسسه با همکاری و تایید سازمان امور ا داری و ا ستخدامی بر اساس ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالی
3 –5 – رسیدگی و تصویب بودجه موسسه بر اساس اهداف مندرج در این اساسنامه و پیشنهاد به مراجع ذیربط.
4 –5 – تصویب حسابهای سالانه موسسه .
5 –5 – جلب و قبول کمکها و هدایا ا ز اشخاص حقیقی و حقوقی .
6-5 – تصویب آئین نامه داخلی هیات امناء و آئین نامه های اجرائی موسسه .
7-5-اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهائیکه از طرف شورای علمی ورئیس موسسه مطرح میشود.
ماده 6 – رئیس موسسه از میان افراد واجد شرایط عضویت در هیات علمی به پیشنهاد وزیر برنامه و بودجه و تایید وزیر فرهنگ و آموزش عالی و با حکم وزیر برنامه و بودجه برای مدت سه سال به ریاست موسسه منصوب میگردد و تجدید انتصاب او بلامانع است.
تبصره ـ رئیس موسسه موظف است که بطور تمام وقت به وظایف خود در موسسه عمل کند.
ماده 7 ـ وظایف رئیس موسسه :
1-7- اجراء و پیگیری مصوبات هیات امناءو شورای علمی .
2-7- تنظیم بودجه سالیانه با کسب نظر از شورای علمی و ارائه آن به هیات امناء جهت تصویب .
3-7- نظارت بر حسن اجرای طرحهای پژوهشی و سایر فعالیتهای علمی .
4-7- نظارت بر نحوه برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی .
5-7- تهیه و پیشنهاد طرح تشکیلاتی موسسه و آئین نامه های اجرائی آن جهت تصویب هیات امنا ء .
6-7-اداره کلیه امور مالی و ا جرائی موسسه .
ماده 8 – شورای علمی مرکب است از :
ـ رئیس موسسه ( رئیس شورای علمی ) .
ـ معاون پژوهشی موسسه .
ـ روسای کلیه گروههای علمی و پژوهشی موسسه .
ـ دو نفر از اعضای هیات علمی موسسه که به پیشنهاد (رئیس موسسه )
و تایید رئیس امناء و با حکم ( رئیس ) برای مدت سه سال به عضویت شورای علمی انتخاب میشود .
ماده 9 – وظایف شورای علمی :
1-9- بززسی و تصویب برنامها و مقررات مربوط به فعالیتهای علمی موسسه در چهارچوب مفاد اساسنامه و ضوابط آموزش عالی .
2-9- بررسی و تصویب طرحهای پژوهشی و براورد نیازها و تجهیزات مربوط .
3-9- تصویب ضوابط برگذاری سمینار هاو کنفرانسهای علمی .
4-9- تصویب ضوابط و موافقت با چاپ و نشر کلیه انتشارات علمی موسسه و ارایه پیشنهاد به هیات مرکزی گزینش استاد .
6-9- ارزیابی فعالیتهای علمی و پژوهشی موسسه .
7-9- اظهار نظر در مواردی که از طرف رئیس موسسه به شورا محول میشود .
ماده 10 – اعضاء هیات علمی موسسه مشمول مقررات مربوط به اعضاء هیات علمی موسسات پژوهشی و سایر کارکنان مشمول مقررات استخدام کشوری خواهند بود .
ماده 11- علاوه بر بودجه مصوب که در بودجه کل کشور به عنوان کمک منظور خواهد شد ، موسسه میتواند بخشی از هزینه های خود را از محل درامد هایی که بر اساس تصویب هیات امناء بابت انجام خدمات پژوهشی و علمی از موسسات دیگر دریافت میکند تامین نماید .
ماده 12- امور مالی و معاملاتی موسسه بر اساس آئین نامه خاصی خواهد بود که به تصویب هیات امناء خواهد رسید .
ماده 13- رسیدگی به حسابهای سالانه موسسه بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که از سوی وزارت برنامه بودجه پیشنهاد و به تایید وزارت اقتصادی و دارایی خواهد رسید .
ماده 14- هر گونه تغییر در مواد این اساسنامه با پیشنهاد هیات آمناء ، تایید شورای گسترش آموزش عالی و تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی میسر خواهد بود .
ماده 15- این اساسنامه در 15 ماده و دو تبصره بر اساس پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تایید وزارت فرهنگ و اموزش عالی ، طی جلسات 88 ، 89 ، 90 مورخ 25/5/67 ، 8/6/67 ، 15/6/67 بررسی و به تصویب شورای مشترک کمیسونهای شورایعالی انقلاب فرهنگ رسید .

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/06/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :