جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


مصوب نودویکمین جلسه مورخ 22/6/67 شورای مشترک کمیسیونهای 1و2 شورایعالی انقلاب فرهنگی حسب اختیارات تفویضی بریاست شورای عالی
(دستکاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی – وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی)
انجام اصلاحات زیر در آئین نامه نحوه نظارت بر فعالیت موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی ( موضوع مصوبه شماره 1644/دش مورخ 29/5/67 شورایعالی انقلاب فرهنگی ( تصویب گردید :
بند الف ماده 2 000 از طریق وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 000
بندب ماده 2 000 توسط شورای گسترش آموزش عالی وزارت مربوطه 000
بند د ماده 2 000 رشته مصوب توسط شورای گسترش آموزش عالی وزارت مربوطه .
ماده 3 وزارتین فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بر امور 000
و در ادامه آن – این نظارت و ارزیابی از طریق دفتر نظارت و سنجش وزارت فرهنگ و آموزش عالی و دفتر نظارت و ارزیابی آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعمال میشود .
تبصره ذیل ماده 3 : نظارت وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از طریق 000
ماده 5 : اعمال نظارت از طریق دفتر نظارت و سنجش آموزش وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا دفتر نظارت و ارزیابی وزارت بهداشت، درنان و آموزش پزشکی به صورت ادواری 000
تبصره ذیل ماده 5 : وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نتیجه بررسی 000
ماده 6 : 000 دستورالعملهای وزارتین فرهنگ و آموزش پرشکی در جهت 000
بند 5 تخلفات آموزش و علمی- پذیرش دانشجو بدون تصویب وزارتین فرهنگ و آمورش عالی یا بهداشت " درمان و آموزش درمان و آموزش پزشکی
ماده 9 : 000که توسط شورای گسترش آموزش عالی وزارت مربوطه تعیین وزیر نظر معاونت وزارتین فرهنگ و آموزش یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی انجام وظیفه می نمایند 000

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/06/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :