جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


مصوب یکصدو شصت و پنجمین جلسه مورخ 12/7/67 شورایعالی انقلاب فرهنگی
(دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی – نخست وزیری و شورای پژوهشهای علمی کشور )
مقدمه : سیاست علمی و سیاست تحقیقاتی
تمدن عظیم و شکوهمندی که در طی چهارده قرن که درطی چهارده قرن در سرزمینهای اسلامی ،به خصوص کشور ن ایران ، پدیده است حاصل اهتمامی است که مسلمانان همواره به تحصیل علوم و معارف گوناگون داشته اند مسلمانان به حکم تاکیدی که کتاب آسمانی در حق علم و تفکر نموده و عزت و شرفی که برای علم و معرفت قائل شده وهمچنین توصیه هایی که پیامبر اکرم وائمه هدی –علیهم الصلوه والسلام –در فرا گرفتن علوم کرده اند ،بنای تمدن اسلامی را برپایه یک سیاست کلی نهاده اند ، سیاستی که خود دارای سه رکن بوده است . رکن اول این سیاست تحقیق و تحصیل علم است در هرجا که باشد ،حتی در ثریا . انبوه ترجمه هایی که از قرن دوم هجری به بعد از زبانهای غیر اسلام به زبانهای عربی و فارسی شده است و همچنین کتابهای جدید که دانشمندان مسلمانان در رشته گوناگون تالیف کرده اند،
نشانه بارزی است از همین شوق و علاقه که مسلمین به تحقیق و فرا گرفتن علوم داشته اند .رکن دوم این سیاست کلی تعمیم علم و آموزش همگانی علوم بوده است . علوم و معارف در تمدن اسلامی اختصاص به گروه خاصی از دانشمندان نداشته است . بلکه همه احاد امت می توانستند از آنها بهره مند شوند . تاسیس مدارس و حوزه های متعدد علمی در سراسر تمدن اسلامی نشانه است از همین اهتمام برتای تعمیم علم و آموزش آن به همگان و بالاخره رکن سوم سیاست مزبور نزدیک کردن علم به عمل و استفاده از نور علم در راه اعمال فردی و جمعی در جامعه اسلامی بوده است. همچنان علم بی عمل را تمدن اسلامی بی حاصل می دانستند ، عمل بدون علم را نیز دور از خردمندی به شمار می آورند.
براساس همین سیاست کلی وارکان سه گانه است که جمهوری اسلامی ایرا ن سیاست جدید علمی و همچنین سیاست خود را تدوین می کند .
سیاست تحقیقاتی خود جلوه و تفصیلی از رکن اول سیاست علمی کشور ، یعنی تحقیق و تحصیل علوم است .
برنامه هایی را که دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور نیل به این هدف در پیش خواهد گرفت ، شورایعالی انقلاب فرهنگی در هفت ماده و دو تبصره به شرح ذیل دریکصدو شصت و پنجمین جلسه خود به تاریخ سه شنبه 12/7/67 تدوین و تصویب کرده است :
ماده 1- در جمهوری اسلامی ایران نفس تحقیق و کوشش برای کشف مطلاب جدید و وجود محققان برای کشور محترم و ضروری محسوب می شود و لذا دولت مکلف است از راه های زیر به تقویت و توسعه تحقیقات و تشویق و ترقیب محققان اهتمام ورزد .
الف – رفع موانع تحقیق در همه زمینه های علمی و فرهنگی و فنی .
ب- تشویق و ترقیب محققان و حمایت مادی و معنوی از محققانی که تحقیقات ایشان تحقق اهداف جمهوری اسلامی ایران مفید و مؤثر تشخیص داده میشود .
ج- موظف نمودن سازمانها و مراکز تحقیقاتی کشور ، مانند فرهنگستانها پژوهشهای علمی و صنعتی ، به حمایت از محققان و انجمانهای علمی و تحقیقاتی درکشور . دولت در این را اعتباراتی را بدین منظور در نظر گرفته است که از طریق سازمانها و مراکز یاد شده صرف خواهد کرد و صورت لزوم به تاسیس مراکزی دیگر نیز مبادرت خواهد ورزید .
??- دانشگاه ها و مراکز عالی نیز موظفند علاوه بر برنامه های جاری تحقیقاتی خود ، هر ساله اعتباراتی را به منظور حمایت از تحقیقات آزاد استادان خود در نظر گیرند .
ماده 2- به منظور تحقق اهداف جمهوری اسلامی ایران بهره گیری از علوم و فنون وتجارت پیشرفته بشری و استغنایی کشور در علوم و فنون و صنایع و صنایع تولیدات کشاورزی و امور فرهنگی و نظامی و نظایر آن دولت موظف است بر طبق برنامه مشخص از طریق زیر نسبت به انجام تحقیقات گروهی و سازمان یافته اقدام نماید بدیهی است که تاسیس و توسعه و حمایت از مراکز تحقیقاتی بر حسب اولویتی که در برنامه های کشور برای آنها قائل میشوند انجام خواهد گرفت .
طریق اول : دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
تحقق همانا از وظائف اصلی دانشگاههاست و تحقیقات دانشگاهی عمدا مشتمل است بر تحقیقات بنیادی و کاربردی اساسی که توسط دانشگاهها انجام میگیرد .
طریق دوم : مراکز تحقیقاتی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و صنعتی وابسته به دولت
به منظور انجام تحقیقاتی که اطلاق عملی دارند و به آنها تحقیقات کاربردی Applid) )گفته میشود و همچنین تحقیقاتی که مفید توسعه است (Development )، وزارتخانه و سازمانهای دولتی و صنعتی وابسته به دولت مکلفند در زمینه های اصلی فعالیت خویش هر یک به تاسیس مرکز تحقیقات کاربردی اقدام نماید .
طزیق سوم : مراکز تحقیقاتی غیر دولتی
تقویت بنیه تحقیقاتی کشور و توسعه فعالیتهای تحقیقاتی و تقرب بیشتر به اهداف جمهوری اسلامی ایران مستلزم تاسیس و توسعه مراکز تحقیقاتی غیر دولتی است و لذا دولت موظف است از تاسیس اینگونه مراکز و موسسات و استمرار آنها حمایت کند .
تبصره : ضوابط کلی تاسیس مراکز و موسسات تحقیقاتی شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب خواهد کرد .
ماده 3 – دولت مکلف است جایگاه مناسب ( محقق ) رادرتشکیلات دولت و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها تعریف نماید و بر طبق برنامه مشخص نسبت بر تربیت محقق از طریق دانشگاههاو مراکز تحقیقاتی و اعزام دانشجو به خارج و همچنین برگذاری دوره ه های کوتاه مدت در داخل و خارج اقدام نماید .
ماده 4- به منظور حمایت مالی از محققان ومراکز تحقیقاتی وتا مین اعتبارات لازم جهت تحقیقات ضروری همه ساله در صد مناسبی از تولید نا خا لص ملی کشور در نظر گرفته خواهد شد .میزان و نحوه هزینه این اعتبارات و کمکها را شورای پژوهشهای علمی کشور تعیین خواهد نمود .
ماده 5 ـ نظر به اهمیتی که کسب ( اطلاعات علمی ) در توسعه تحقیقات دارد ، دولت موظف است نسبت به تاسیس شبکه اطلاعات علمی در کشور اقدام عاجل بعمل آورد و از برای تامین اعتبارات سالیانه ریالی وارزی برنامه ریزی کند و درحق آن اولویت قائل شود.
ماده 6 ـ در سیاست تحقیقاتی کشور به تاسیس و تقویت فرهنگستان علوم اولویت داده میشود تا فرهنگستان بتواند هر چه زودترو شایسته تر به تدوین سیاستهای آموزشی و پژوهشی و ارتقاء سطح دانش در کشور مبادرت ورزد .
ماده 7 ـ شورای پژوهشهای علمی موظف است که روشهای استفاده از نتایج تحقیقات را تعیین کند و برنامه های اجرایی خاصی را به منظور تبیین سیاستهای تحقیقاتی تدوین نماید.
تبصره ـ وزارت فرهنگ وآموزش عالی موظف است با عنایت تام به این مصوبه در حق وظایف و اختیارات و ترکیب شورای پژوهشهای علمی کشور تجدید نظر کند و آئین نامه جدیدی راتدوین و به جهت تصویب به شورایعالی انقلاب فرهنگی تقدیم نماید .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/07/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :