جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


( دستگاه اجراءکننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی )
فصل اول ـ کلیات
ماده 1ـ دانشگاه علوم انسانی ( دارالعلم ) مفید که در این اساسنامه اختصارا دارالعلم خوانده میشود ، موسسه ای است تحقیقاتی ، آموزشی و فرهنگی که به منظور دستیابی به اهداف ذیل تاسیس میگردد:
1- مطالعه و تحقیق در علوم و معارف اسلامی و بازبینی و بازنگری در علوم انسانی بر اساس مبانی و موا زین اسلامی .
2- فراهم آوردن زمینه های لازم جهت گسترش فعالیتهای علمی و تحقیقاتی در جهان اسلام و ارزیابی تحقیقات انجام یافته در حوزه معارف اسلامی و علوم انسانی .
3- تربیت علمی و عملی محققان برجسته و صاحب صلاحیت خدمت در دانشتگاه و سایر موسسات تحقیقاتی مشابه آن .
4- معرفی و بکارگیری نتایج تحقیقات انجام شده در وجوه گوناگون حیات فرهنگی و اجتماعی ملل اسلامی .
5- تحقیق شئون مختلف جوامع اسامی و دیگر جوامع و پیش بینی تحول آنها به منظور طرح پیشنهادهای مناسب برای تدوین خطوط کلی سیاستهای فرهنگی – اجتماعی و علمی جهان اسلامی .
ماده 2- دارالعلم برای نیل به اهداف وانجام وظائف خود اقدام لازم را مطابق مقررات آموزشی و تحقیقاتی کشور و ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالی بعمل می آورد .
1- ایجاد شعب تحقیق مرتبط با شاخه های متنوع علوم و معارف اسلامی و علوم انسانی برای مطالعه و تحقیق در هر شاخه .
2- ایجاد شعب و حوزه های آموزشی مرتبط با شعب تحقیق به منظور تربیت علمی و عملی محققان .
3- انجام تحقیقات مشترک تطبیقی با همکاری مراکز علمی داخلی و بین المللی .
4- ارتباط با مراکز علمی وتعلیماتی وتحقیقاتی داخل و خارج کشور .
5- تبادل محقق و یا دانشجو – تحقیق با مراکز علمی داخلی و بین المللی .
6- کمک مالی یا علمی به دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و افرادی که در این زمینه ها تحقیق می نمایند .
7- ایجاد کتابخانه و مراکز مدارک و اسناد علمی و بانک اطلاعات با هماهنگی مرکز اسناد و مدارک علمی .
8- انتشار نتیجه تحقیقات دارالعلم و دیگر کتب و مجلات مربوط به حوزه های تحقیقاتی .
9- برگزاری کنفرانس ها وسمینارهای مختلف برای ارائه و ارزیابی آخرین دستاوردهای عمی و تحقیقاتی درزمینه معارف اسلامی و علوم انسانی .
ماده 3 – دارالعلم یک موسسه تحقیقاتی – آموزشی است که فعالیتهای پژوهشی آن با آموزش دردوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی همراه بوده و تاسیس رشته ها وعناوین آن طبق ضوابط به تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی خواهد رسید.
ماده 4- دراالعلم موسسه ای غیر ا نتفاعی است که در آمدهای آن منحصرا صرف هزینه های پژوهشی و آموزشی موسسه میگردد . کسر هزینه ها از طریق هیات موسس تامین میشود .
ماده 5 – دارالعلم موسسه ای غیر انتفاعی است که درآمدهای آن منحصرا صرف هزینه های پژوهشی و آموزشی موسسه میگردد .کسر هزینه ها از طریق هیات موسس تامین میشود.
ماده 6- دارالعلم تابع مقررات و آئین نامه های مربوط به مو سسات پژوهشی و آموزشی غیر دولتی غیر انتفاعی مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی خواهد بود . سایر مقررات و آئین نامه ها مطابق این اساسنامه به تصویب هیات امناء خواهد رسید.
فصل دوم : ارکان دارالعلم
ماده 7 – ارکان دارالعلم عبارتند از :
1- هیات موسس
2- هیات امناء
3- رئیس
4- مجمع علمی
ماده 8 – هیات موسس
اعضاء هیات موسس عبارتند از :
1- سید عبدالکریم موسیوی اردبیلی
2- رفیع ناصری
3- سید اسماعیل موسوی زنجانی
4- محمد علی نوید
5- محمد علی متحدان
ماده 9 – وظائف و اختیارات هیات موسس بشرح زیر میباشد:
1- کسب امتیاز تاسیس و دیگر مجوزهای لازم بمنظور اداره موسسه از شورایعالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی .
2- فراهم آوردن مقدمات و امکانات و منابع مالی و سرمایه گذاری لازم برای رسیدن به اهداف دارالعلم.
3- تعیین آن عده از اعضاء هیات امناء که بر عهده هیات موسس است .
4- بررسی و تصویب پیشنهادهای رسیده در مورد بودجه ، تاسیس ،توسسعه و انحلال مرکز و شعب وابسته با پیشنهاد هیات امناء .
5- بررسی و تصویب گزارش هیات امناء در مورد حسابها وترازنامه سالانه دارالعلم.
6- تعیین خزانه دار و اشخاصی که حق گشایش حسابهای بانکی بنام دارالعلم و حق برداشت از حسابهای آنرا دارند و تعیین حسابرسی برای دارالعلم .
7- بررسی و تایید حسابها وترازنامه سالانه دانشگاه با توجه به گزارش حسابرسی و تقدیم گزارش به هیات موسس .
8- تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی بر اساس آئین نامه موضوع ماده 15 مصوبه جلسه چهل و یکم شورایعالی انقلاب فرهنگی .
9- جلب کمکهای مالی و ا مکانات لازم برای فعالیتهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه.
10- تصویب مقررات اداری و آئین نامه تشکیلاتی دانشگاه.
11- تدوین مقررات استخدامی و محققان و مدرسان و کارکنان دانشگاه و تعرفه حقوق ومزایای آنها و پیشنهاد آن به وزارت فرهنگ و آموزش عالی جهت تصویب .
12- بررسی و تصویب پیشنهادهای مجمع علمی ( موضوع ماده شانزدهم ) درخصوص توسعه و تاسیس دانشکده ها ( حوزه ها ) .
13- پیشنهاد مقررات خاص گزینش استاد ودانشجو به وزارت فرهنگ و آموزش عالی .
14- بررسی و تایید پیشنهاد رئیس دارالعلم در مورد ظرفیت پذیرش دانشجو محقق و ارائه آن به وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
15- پیشنهاد میزان شهریه دانشجویان و آئین نامه چگونگی دریافت آن جهت تصویب به وزارت فرهنگ و آموزش عالی .
16- تصویب آئین نامه تشکیل جلسات هیات ا مناء ، مجمع علمی دارالعلم و هیاتهای علمی دانشکده ها ( حوزه ها).
ماده 10 – اعضاء هیات امناء :
1- سه نفر از خبرگان و صاحبنظران در علوم و معارف اسلامی و علوم انسانی .
2- سه نفر از اعضاء هیات علمی پژوهشی یا آموزشی تمام وقت دانشگاهها و یا موسسات پژوهشی کشور به معرفی هیات موسس و تایید وزیر فرهنگ و آموزش عالی .
3- سه نفر از اعضاء هیات موسس .
4- رئیس دارالعلم .
5- نماینده وزارت فرهنگ و آموزش عالی .
6- استاندار .
تبصره 1- اعضاء هیات امناء موضوع بندهای 1 و 3 ماده 10 با اکثریت آراء اعضاء هیات موسس انتخاب میشوند . عزل هر یک از آنها با حداقل دوسوم آراء کل اعضاء امکان پذیر است وانتخاب مجدد آنان بلامانع است .
تبصره 2-در صورت استعفا ء یا فوت یا برکناری هر یک ا ز اعضاء جانشین او در عرض سه ماه انتخاب خواهد شد .
ماده 11 ـ هیات امناء حداقل ماهی یکبار به دعوت رئیس هیات تشکیل جلسه میدهد. جلسات با حضور دو سوم کل اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات با رای موافق اکثریت اعضاء هیات معتبر خواهد بود .
ماده 12- وظائف و اختیارات هیات امناء :
1- پیشنهاد رئیس دانشگاه که پس از تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی جهت تایید نهائی به شورایعالی انقلاب فرهنگی معرفی خواهد شد.
2- تصویب سازمان و تشکیلات دارالعلم و آئین نامه های لازم برای اداره آن که توسط رئیس پیشنهاد میشود.
3- پیشنهاد بودجه سالانه به هیات موسس .
4- بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیتهای علمی و تحقیقاتی دارالعلم که توسط رئیس ارائه میگردد.
5- نظارت بر فعالیتهای دارالعلم در جهت نیل به اهداف تعیین شده .
6- اتخاذ تصمیم در مورد همکاریهای علمی یا مالی با سایر موسسات آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی .
7- اتخاذ تصمیم در مورد تبادل اصلاعات علمی ، محقق و دانشجومحقق با سایر موسسات.
8- تعیین خطوط کلی سیاست انتشاراتی دارالعلم.
ماده 13 ـ مصوبات هیات امناء توسط رئیس هیات امناء به رئیس دارالعلم ابلاغ میشود .
ماده 14 ـ رئیس دارالعلم :
اداره امور دارالعلم با رئیس دارالعم است که به پیشنهاد هیات امناء وتایید وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تایید نهائی شورایعالی انقلاب فرهنگی و حکم رئیس هیات امناء منصوب میشود .
تبصره : پذیرش استعفاء و یا عزل رئیس دارالعلم پس از تصویب هیات امناء با حکم رئیس هیات امناء خواهد بود.
ماده 15 – وظائف و اختیارات رئیس دارالعلم :
1- نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دارالعلم و ایجاد هماهنگی میان مسوولان واحدهای تابع بر اساس مفاد اساسنامه مو مقررات و آئین نامه های مصوب .
2- نصب و عزل روسای دانشکده ها ( حوزه ها ) و مسوولان واحدهای دیگر که زیر نظر رئیس دارالعلم انجام وظیفه می نما یند.
3- تهیه و تنظیم بودجه سالانه دارالعلم و دانشکدههای تابعه وارائه آن به هیات امناء جهت تصویب .
4- ارائه پیشنهاد های مربوط به تاسیس ، توسعه ، انحلال و ادغام دانشکدهها ( حوزه ها ) و موسسات وابسته ، به هیات امناء.
5- تهیه و تنظیم سازمان و تشکیلات دارالعلم و آئین نامه های مربوط به اداره آن و پیشنهاد به هیات امناء .
6- ایجاد هماهنگی لازم در بهره وری از امکانات علمی ، آموزشی و پژوهشی و جذب نیروهای مورد نیاز برای نیل به اهداف دارالعلم.
7- پیگیری امور مربوط به حفظ مصالح علمی و فرهنگی دارالعلم .
8- تنظیم صورتجلسات هیات امناء و ارسال آن برای اعضای هیات امناء وهیات موسس و ابلاغ مصوبات هیات امناء به واحدهای ذیربط .
تبصره – رئیس دارالعلم می تواند به مسوولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به قائم مقام یا معاونان و یا روسای حوزه های تابع تفویض نماید.
ماده 16 – مجمع علمی که فعالیتهای پژوهشی و آموزشی دارالعلم را درجهت اهداف آن هدایت می نماید متشکل است از رئیس دارالعلم ، قائم مقام ، معاونان روسای حوزه ها ، دو نفر از اعضاء پیوسته و دو نفر از اعضاء وابسته .
تبصره 1- کلیه محققان و مدرسان شاغل در دارالعلم اعضاءپیوسته دارالعلم میباشند.
تبصره 2- اعضاء وابسته ، خبرگان در علوم و معارف اسلامی و علما و دانشمندان برجسته ای هستند که با تمایل آنان و تصویب مجمع علمی تعیین می شوند .
تبصره 3 ـ اعضاء افتخاری دارالعلم ، علما و دانشمندان برجسته جهان اسلام هستند که باتمایل ایشان و تصویب مجمع علمی تعیین میشوند. رئیس مجمع میتواند از این اعضاء برای شرکت در جلسات مجمع دعوت نماید.
ماده 17-حدود اختیارات مجمع علمی :
1- تعیین خطوط کلی و سیاستهای تحقیقاتی حوزه ها .
2- پیشنهاد موضوعات تحقیقاتی جدید به حوزه ها .
3- تعیین حوزه های مشترک جهت اجرای موضوعات تحقیقاتی جدید به حوزه ها .
4- تصویب چارچوب ارتباطات با سایر مراکز تحقیقاتی درجهان .
5- تصویب میزان کمک به طرحها و تحقیقات بیرون از دارالعلم و تحقیقات مشترک با سایر موسسات .
6- ارزیابی فعالیت علمی و تحقیقاتی حوزه ها حداقل دوبار در سال در پایان هر نیمسال تحصیلی و گزارش به مراجع ذیربط .
فصل سوم : تشکیلات دارالعلم
ماده 18 – فعالیتهای دارالعلم مرکب از دو بخش اداری – مالی و علمی میباشد .
ماده 19 – بخش اداری – مالی دارای مدیریت های لازم از جمله مدیریت اداری ، مالی ، عمرانی ،روابط عمومی و بین المللی است.
تبصره – مدیریت روابط عمومی و بین الملی زیر نظر مستقیم رئیس دارالعلم انجام وظیفه می کند .
ماده 20 ـ بخش علمی دارای واحدهای متناسب با فعالیتهای دارالعلم از جمله کتابخانه ، مرکز اسناد علمی ، بانک اطلاعات ، مرکز انتشارات و حوزه های پژوهشی – آموزشی است .
ماده 21 ـ کتابخانه ،مرکز اسناد علمی و بانک اطلاعات ،زیر نظر رئیس دارالعلم انجام وظیفه می نماید و پشتیبانی اطلاعاتی حوزه های پژوهشی آموزشی را برعهده دارد .
ماده 22 – مرکز انتشارات مسئول تهیه وتدوین چاپ و نشر دستاوردهای علمی دارالعلم و دیگر کتب و تحقیقاتی است که به نحوی از انحاء با فعالیتهای پژوهشی آموزشی دارالعلم ارتباط دارد.
ماده 23 – دانشکده های دارالعلم در یکی از زمینه های علوم و معارف اسلامی و علوم انسانی فعالیت می کننداین حوزه ها در بدو تاسیس دارا لعلم عبارت خواهند بود از حوزه های مطالعات و تحقیقات اسلامی – تاریخ علوم – جامعه شناسی – حقوق – روانشانسی – علوم اقتصادی – علوم تربیتی – فلسفه و مدیریت .
تبصره ـ حوزه مطالعات و تحقیقات اسلامی موظف است اطلاعات وتحقیقات مورد نیاز حوزه های دیگر را در زمینه منابع اسلامی در اختیار آنها قرار دهد.
ماده 24 ـ هر حوزه توسط رئیس حوزه که با حکم رئیس دارالعلم منصوب میشود ، اداره میگردد.
ماده 25 – بودجه پژوهشی و آموزشی هر حوزه که همه ساله توسط مجمع علمی دارالعلم تعیین می گردد در اختیار رئیس حوزه قرار میگیرد.
ماده 26 – برنامه ریزی و تصویب طرحهای تحقیقاتی و نظارت بر امور تحقیقاتی و آموزشی هر حوزه زیر نظر هیات علمی آن حوزه است این هیات مرکب از کلیه محققان و مدرسان حوزه و حداکثر سه نفر از خبرگان و صاحبنظران در علوم و معارف اسلامی و علوم انسانی میباشند. ریاست هیات با رئیس حوزه است .
فصل چهارم : انحلال دارالعلم یا تغییر اساسنامه
ماده 27 – انحلال دارالعلم با تایید دو سوم اعضای هیات موسس وتصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان پذیر خواهد بود .
ماده 28 – در صورت انحلال هیات موسس کلیه تعهدات مربوط به دانشجو محققان دارالعلم را تااتمام دوره تحصیلات آنان ، به نحو مطلوب ، بر عهده میگیرد.
ماده 29 – تصفیه کلیه امور مالی و حقوقی دارالعلم پس از تعیین تکلیف دانشجو – محققان با هیاتی مرکب از دو نفر از اعضاء هیات موسس ویکنفر نماینده وزارت فرهنگ و آموزش عالی خواهد بود.
ماده 30 – هر گونه تغییر و یا اصلاح در این اساسنامه با پیشنهاد هیات امناء و تایید هیات موسس و تایید شورای گسترش آموزش عالی وتصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی امکان پذیر خواهد بود.
این اساسنامه در 30 ماده و 10 تبصره بر اساس پیشنهاد مورخ 7 / 3 / 1367 شورای گسترش آموزش عالی در جلسات 150 ،151 ، 158 مورخ 10و 17/3/67 شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید .

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/03/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :