جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


مصوب یکصد وشصت و هفتمین جلسه مورخ 26 / 7 / 1367 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده :وزارت فرهنگ و آموزش عالی )
بنا به پیشنهاد وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی با انتخاب آقای دکتر محمد رحیمیان بعنوان رئیس دانشگاه تهران موافقت بعمل آمد.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/07/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :