جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


مصوب یکصد و شصت وهشتمین جلسه مورخ 10 / 8 / 67 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده: وزارت فرهنگ و آموزش عالی )
آقای دکتر ابوالقاسم گرجی بجای آقای دکتر سید جعفر شهیدی که از عضویت در هیات داوران خبرگان بدون مدرک ( موضوع مصوبه شماره 1070 /د ش مورخ 1 / 3 / 65 شورایعالی ) استعفا داده بودند جهت عضویت هیات مذکور انتخاب شدند .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/08/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :