جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی 14/12/70
شماره رای 972/21
مرجع رسیدگی شعبه 21 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 15/6/1367 وزرات فرهنگ وآموزش عالی با نمایندگی قضائی آقای (ح) دادخواستی به خواسته صدور حکم بر استرداد یک دستگاه اتومبیل پیکان به شماره 39992 باختران 11 مدل 1364 مقوم به مبلغ سه میلیون ریال و قرار تامین خواسته و دستور موقت بر منع انتقال به طرفیت آقای (م) تقدیم دادگاههای حقوقی یک باختران نموده و توضیح داده است به موجب قرارداد مورخ 15/7/63 یک دستگاه پیکان به شماره 39992 باختران به قیمت دولتی از سوی وزارت متبوع در ازاء خدمت به خوانده واگذار شده وخوانده متعهد گردیده حداقل به مدت 5 سال از تاریخ دریافت خودرو در دانشگاه رازی باختران خدمت نماید علیرغم دریافت خودرو به موجب نامه شماره 2041/2411/3/66 از ایفاء تعهد استنکاف نموده تقاضای رسیدگی به شرح خواسته دارم
خوانده در جلسه دادرسی مورخ 8/12/67 در مقام دفاع اشعار داشته است اینجانب با دانشگاه رازی قراردادی به شماره 1463/2350/2/64 داشته ایم به مدت یک سال از تاریخ 1/1/1364 این قرارداد از جهت مالی مورد اعتراض معاون مالی اداری وقت دانشگاه بود که از جهت حقوق ماهیانه به آن معترض بود و برای مدت 6 ماه حقوق اینجانب را ندادندو بعد از 6ماه اینجانب رامجبور کردند که قرارداد دوم به شماره 13893/1226/12/64 را امضاء نمایم از تاریخ قرارداد دوم مشخص است که تا آخر سال مالی حقوق را پرداخت نکرده اند بیرون رفتن اینجانب از دانشگاه به زور بود اینجانب حاضرم طبق قرارداد خدمت نمایم در جریان رسیدگی اعلام گردید که اصولا" آقای مکفی جزء هیئت علمی دانشگاه نبودواشتباها" مدیر وقت دانشگاه سبب شده است که به ایشان خودرو تحویل گردد خوانده در جلسه دادرسی مورخ 13/3/70 اظهار داشته است اتومبیل پیکان طبق معرفی آقای دکتر ... ریاست وقت دانشگاه رازی به ایران خودرو تحویل گردیده و قیمتی مطابق روز پرداخت شده سرانجام آقای رئیس دادگاه متفق با آقای مشاور مبادرت به صدور نظریه بر رد دعوی خواهان نموده اند دلائل منعکس در آن عبارت است از: خواهان دلیل قانع کننده ای تقدیم نداشته که خوانده بدون عذر موجه و بدون اکراه و اجبار از ادامه انجام تعهد خودداری کرده است .
حسب مفاد بند3 قرارداد خواهان حق تقاضای استرداد ماشین مورد دعوی راندارد زیرا در بند فوق شرط شده است که خوانده پس ازاثبات تخلف بایستی آن ماشین را خود به نرخ دولتی به عضوی دیگر از هیئت علمی بفروشد و این شرط چون موقوف است : قصد و رضای فی مابین خوانده و عضو دیگر هیئت علمی شرط نتیجه ای است که انجام آن مقدور نیست بنابراین شرط باطل است و مبطل عقد نیز می باشد به این معنا که قرارداد فی مابین نیز باطل است و هیچگونه تسری به معامله ای که به مستفاد ازدلائل دادخواست ومدافعات طرفین مستقیما" فی مابین خوانده و شرکت ایران خودرو انجام یافته است ندارد زیرا شرکت ایران خودرو طرف معامله مستقیم با خوانده است نه دانشگاه و چون این معامله قطعیت یافته عوض و معرض تسلیم گردیده اند فسخ آن معامله جز به توافق طرفین امکان ندارد لذا دعوی خواهان غیر ثابت است و به رد آن اظهارنظر می شود
نظریه مورد اعتراض قرار گرفته که لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت می شود پرونده به دیوانعالی کشور ایفاء وبه این شعبه ارجاع گردیده است .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه دادگاه و لایحه اعتراضیه مشاوره نموده چنین رای می دهند.
ایرادات و اعتراضات معترض عمدتا" در ماهیت دعوی و خدشه نسبت به استنباط قضائی دادگاه است و با توجه به مستندات ومبانی مذکور در اظهارنظر دادگاه و عدم ایراد و اعتراض موثری نسبت به آن و عدم اشکالی از لحاظ رعایت اصول و مقررات دادرسی نظردادگاه نتیجتا" تایید و پرونده جهت انشاء حکم به دادگاه اعاده می گردد

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
972
تاریخ تصویب :
1370/12/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :