جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی 2/2/71
شماره دادنامه 65/3
تاریخ ابلاغ نظر 5/9/70
تاریخ اعتراض 6/9/70

خلاصه جریان پرونده : آقای (م) دادخواستی به طرفیت آقای (غ)به شعبه اول دادگاه حقوقی یک سنندج تقدیم و توضیح داده است حدود سیزده و نیم هکتار و نیم زمین در روستای سرنجیانه ایلاق به مبلغ 278 هزار تومان از خوانده ابتیاع نموده که متعاقبا" این معامله اقاله گردیده و مبلغ 60 هزار تومان از پول پرداختی را دریافت و چون خوانده از استرداد بقیه وجه خودداری می نماید محکومیت وی را به پرداخت 218 تومان خواستار گردیده 0
خوانده در مقام دفاع ضمن تاییدمطالب خواهان متعذر گردید که پرداخت بقیه وجه خواهان موکول به فروش زمین مورد معامله شده است که چون تا کنون زمین فروش نرفته رد دادخواهی را خواستار گردیده 0 مرجع رسیدگی پس از کسب نظر آقای مشاور به دین خلاصه نظر استنباطی خود را اعلام داشته است :
نظر به اینکه حسب توافقنامه 26/4/70 بازپرداخت ثمن موکول به فروش زمین گردیده و مدت معینی برای فروش معین نشده است مستندا" به ماده 233 قانون مدنی شرط مذکور خلاصه مقتضای عقد تشخیص و موجب بطلان توافقنامه فی مابین می باشد و با عنایت به اقاله معامله ، خوانده باید ثمن را مسترد نماید و چون در این زمینه خوانده به اشتغال ذمه خویش اقرار دارد بنابراین به صحت دعوی اظهارنظر می نماید.
این نظر مورد اعتراض خوانده واقع گردیده که به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند.

رای
اعتراض معترض با توجه به محتویات پرونده و استدلال مندرجه در نظر متخذه وارد نیست و نظریه دادگاه بنا به جهات مذکور نتیجتا" مغایرتی با موازین قانونی ندارد و تنفیذ می شود و پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه مربوطه اعاده می گردد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
65
تاریخ تصویب :
1371/02/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :