جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


رای شماره : 348
تاریخ رسیدگی : 10/3/75 اختلاف در صلاحیت بین دادگاه جیرفت و تربت حیدریه مرجع رسید گی :شعبه 33 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در این پرونده آقای حمید … اهل و ساکن اردبیل لایحه تقدیم دادگستری تربت حیدریه نموده است و شرح داده است که شش ماه قبل راجع به خیانت در امانت طی پرونده شماره 73 - 5148 به شعبه دوم نموده است اکنون که مراجعه نمودم پرونده به کلاسه 734 -73 به شعبه 5 دادگاه عمومی ارسال گردیده تا کنون اخطاریه ای به دستم نرسیده است به علت اینکه مسافت راه دور است آمدن و رفتن برایم مشکل است دستور فرمائید پرونده را خارج از نوبت رسیدگی گردد در بازجوئی خود اظهارداشته که مقدار یازده تن خیار تحویل بدهد که نداده است و در تربت این کهر را انجام داده است از دادگاه محترم تقاضای رسیدگی را دارم و از متهم آقای حبیب … نیز بازجوئی می شود وی اظهار می دارد که برای این موضوع در دادسرای جیرفت پرونده داریم که شاکی از من شکایت نموده لذا از دادگاه تقاضا دارم که پرونده به دادگاه جیرفت ارجاع گردد دادگاه با توجه به اظهارات طرفین که محل جرم را دادگاه جیرفت بوده است پرونده را با قید عدم صلاحیت به شایستگی محاکم جیرفت دستور ارسال پرونده را به دادگاه مذکور صادر می نماید پس از ملاحظه پرونده لوایح واصله در تاریخ دوم 1374 مهرماه پرونده را تحت نظر قرار می دهد خواهان حضور ندارند پس از استماع اظهارات متهم و درج آن در صورت جلسه ختم رسیدگی را اعلام نموده به شرح دادنامه 644 - 12/7/74 مبنی بر قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دادگاه تربت حیدریه جهت اینکه محل فروش بوده است پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می دارد .
رأی
با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در آن با توجه به اینکه بزه و جرم در تربت حیدریه واقع شده به زعم فروشنده با بزه در جیرفت واقع شده و فقط جیرفت محل وقوع قرار داده بود ولذا دادگاه تربت حیدریه اصلح به رسیدگی است بدین وسیله حل اختلاف گردیده .آ

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
348
تاریخ تصویب :
1375/03/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :