جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


شماره 2246/دش 14/7/1375

مصوب جلسه 374 مورخ 25/2/75 شورای عالی انقلاب فرهنگی
مقدمه
پیرو مصوبه جلسه 348 مورخ 15/1/74 شورا یعالی انقلاب فرهنگی درباره همکاری دانشگاههای داخلی و خارجی ، این آئین نامه به منظور بهره گیری بیشتر از امکانات بالقوه آموزشی ، پژوهشی دانشگاههای کشور از یک سوء استفاده از دستاوردهای علمی و تجارب آموزشی و پژوهشی دانشگاههای خارج از سوی دیگر ، و پاسخگویی به علاقه مندیهای موجود در زمینه های بالا ، تدوین شده است .
تعاریف
ماده 1- در این آئین نامه ، تعاریف زیر به منظور رعایت اختصار مورد استفاده قرار می گیرد :
1-1- دانشگاه داخلی : دانشگاهها ، مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی داخل کشور کهدارای مجوز ار شورای گسترش اموزش عالی باشند .
2-1- دانشگاه خارجی : دانشگاهها و مراکز پژوهشی خارج از کشور که دارای مجوزهای رسمی از کشور متبوع بوده و مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران باشند.
3-1- واحد خارجی : شعب دانشگاههای داخلی در خارج از کشور.
بخش اول - فعالیت برون مرزی دانشگاههای داخلی
اهداف :
ماده 2 - فعالیتهای برون مرزی دانشگاههای داخلی با اهداف زیر صورت می گیرد :
- توسعه مبادلات آموزشی و پژوهشی و فرهنگی با کشورهای خارج .
- گسترش کمی و کیفی حوزه فعالیت دانشگاهها
- افزایش پویایی در زمینه های تخصصی استادان و پژوهشگران .
- استفاده بیشتر از امکانات آموزشی ، پژوهشی و خدماتی موجود در دانشگاهها .
- معرفی و ترویج فرهنگ و ادب ایرانی و اسلامی .
- توسعه فعالیتهای پژوهشی مشترک .
- کمک به توسعه آموزش عالی غیر دولتی.
- کمک به تنوع بخشیدن منابف مالی دانشگاهها .
ماده 3 - دانشگاههای داخلی می توانند در جهت تحقق اهداف مندرج در ماده 2، به یکی از طرق زیر فعالیت برون مرزی داشته باشند:
1-3- ایجاد واحد دانشگاهی در خارج از کشور با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی .
2-3- همکاری با دانشگاههای خارجی به منظور برگزاری دوره های آموزشی در دانشگاه خارجی با کسب مجوز از شورای گسترش آموزش عالی .
3-3- برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی در دانشگاه خارجی با کسب مجور از شورای گسترش آموزش عالی .
4-3- اجرای طرحهای مشتکر پژوهشی دانشگاهها در چارچوب ضوابط وزارتین/
تبصره 1 - دانشگاه داخلی متقاضی باید دارای هیات ممیزه بوده و در مقاطع تحصیلات تکمیلی دارای سابقه فعالیت باشد .
تبصره 2 - دانشگاههائی که دارای هیات ممیزه نیستند از رطیق همکاری با یک دانشگاه داخلی دارای ممیزه ، فعالیت برون مرزی داشته باشند .
ماده 4 - هزینه هی فعالیتهای برون مرزی دانشگاههای داخلی از محل درآمدهای حاصل ازآن تامین می شود و کسب درآمد برای دانشگاهها از این محلا بلامانع است . همچنین مسئولیت تامین هیات علمی ، هزینه های ارزی و ریالی مورد نیاز برای راه اندازی وبرگزاری دوره های آموزشی ، ایجاد امکانات اموزشی ، پژوهشی و خدماتی به عهده دانشگاه داخلی بوده و نباید برای دولت بار مالی داشته باشد .
تبصره : در موارد و آموزش پزشکی و با تصویب عیات وزیران ، ایجاد واحدهای خارجی با کمک دولت صورت می پذیرد.
ماده 5 - برگزاری دوره های آموزشی در خارج از کشور منجر به صدور مدرک تحصیلی رسمی شود، مشول آئین نامه های آموزشی و پژوهشی عالی بوده و باید دارای برنامه مصوب شورا یعالی برنامه ریزی باشد .
تبصره : رعایت مقررات آموزشی کشور میزبان علاوه بر مقررات فوق بلامانع است .
ماده 6 - نحوه گزینش و پذیرش دانشجو در واحد خارجی برای دوره هائی که منجر به مدرک تحصیلی رسمی توسط دانشگاه داخلی پیشنهاد ودر چارچوب مقررات وزارت فرهنگ و اموزش عالی به تصویب خواهد رسید.
ماده 7 - دانشگاه متقاضی ایجاد واحد خارجی باید به منظور همگانی با سیاست خارجی ، موافقت وزارت امور خارجه رانیز کسب کند .
ماده 8 - دانشگاه متقاضی ایجاد واحد خارجی باید موافقتنامه های لازم کشور میزبان را کسب و به تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران برساند.
بخش دوم - همکاری دانشگاههای داخلی و خارجی
اهداف :
ماده 9 - همکاری دانشگاههای داخلی و دانشگاههای خارجی در دانشگاههای داخل کشور با اهداف زیر صورت می گیرد :
1-9- بهره گیری بیشتر از اندوخته های علمی و تجارب آموزشی - پژوهشی دانشگاههای خارج از کشور.
2-9- تسریع در ایجاد دوره های جدید و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی در داخل کشو ر.
3-9- افزایش توان پژوهشی کشور.
4-9- به حداقل رساندن هزینه های اعزام دانشجو به خارج از کشور.
ماده 10 - دانشگاههای داخلی م یتوانند در جهت تحقق اهداف مندرج در ماده 9 به طرق زیر با دانشگاههای خارجی همکاری داشته باشند :
1-10- برگزاری دوره های مشترک آموزشی در دانشگاه داخلی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
تبصره 1 - در موارد استثنایی به تشخیص شورای گسترش اموزش عالی دوره های مشترک می تواند در مقطع کارشناسی برگزار شود.
2-10- برگزاری دوره های تخصصی کوناه مدت در دانشگاه داخلی .
3-10- انجام طرحهای مشترک پژوهشی
4-10- مبادله استاد و دانشجو و همکاری علمی تحت عنوان دانشگاههای همزاد و یا همکاری با سازمانهای بین المللی.
تبصره 2 - همکاری در زمینه مندرج در بند (1) ماده 10 مستلزم اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی است .
تبصره 3 - همکاری در زمینه های مندرج در بندهای 2 ایل 4 ماده 10 در چهارچوب ضابط و آئین نامه های جاری وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی صورت می گیرد.
ماده 11 - برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی مشترک در داخل کشور نباید دارای بار مالی برای دولت باشد . نحوه تامین علمی ، هزینه های ریالی و ارزی ، راه اندازی و برگزاری دوره ها ، ایجاد امکانات آموزشی - پژوهشی و خدماتی باید در قرارداد فیمابین دانشگاه داخلی و خارجی مشخص شود.
تبصره - در موارد خاص حسب مورد به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و با تصویب هیات وزیران یا سایر مراجع ذی صلاح ، همکاری دانشگاههای داخلی با دانشگاههای خارجی با کمک دولت صورت می پذیرد .
ماده 12 - مدارک تحصیلی دانش آموختگان دوره های مشترک آموزشی موضوع بند 1 ماده 10 می تواند مشترکا توسط دانشگاه خارجی و داخلی اعطاء شود
تبصره - در صورت عدم تداوم همکاری دانشگاه خارجی به هر دلیل ، دانشگاه داخلی طرف قرارداد مسئولیت استمرار دوره آموزشی تا مرحله فراغت از تحصیل را بر عهده داشته و مدرک تحصیلی توسط دانشگاه داخلی اعطاء خواهد شد.
ماده 13 - نحوه گزینش و پذیرش دانشجو در دوره های مشترک آموزشی موضوع بند (1) ماده 10 توسط دانشگاه داخلی پیشنهاد و به تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
ماده 14 - دانشگاه داخلی متقاضی همکاری با دانشگاه خارجی ، موظف است در قرارداد فیمابین ، قوانین کشوری ذیربط را رعایت و برای همگانی با سیاست خارجی کشور هماهنگی لازم را با وزارت امور خارجه بعمل آورد .
ماده 15 - دانشگاه آزاد اسلامی در صورتی که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی در مورد هر یک از مواد این آئین نامه باشد ، از شمول آن مواد مستثنی می شووووود در غیر این صورت تابع آئین نامه خواهد بود.
این آئین نامه در 15 ماده و 9 تبصره در جلسه 290 مورخ 14/1/75 شورای مشترک کمیسیونهای شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و به تصویب رسید و در جلسه 374 مورخ 25/2/75 شورایعالی فرهنگی تایید شد .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1375/02/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :