جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


شماره 2342/دش 21/7/1375

(مصوب سیصدو هشتادو دمین جلسه مورخ 10/7/75 شورا یعالی انقلاب فرهنگی)
روزها و هفته های خاص که از طرف شورای فرهنگ عمومی پیشنهاد شده بود بررسی شد و به شرح جدول پیوست به تصویب رسید و مقرر شد :
الف - شورا یفرهنگ عمومی از این به بعد هفته خاص نپذیرد و پیشنهادهای جدید برای روزهای خاص را بررسی و سپس برای تصویب به شورای عالی ارائه شود.
ب - روزها و ایام دیگر مانند روز جهانی قدس و هفته وحدت و دهه فجر و غیره را نیز بررسی و پیشنهاد خود را تا جلسه آینده به شورای عالی ارائه دهند.
ج - نتیجه تصمیمات شورای عالی را دبیر به استحضار مقام معظم رهبری برساند .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15049
تاریخ تصویب :
1375/07/10
تاریخ ابلاغ :
1375/08/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :