جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


2502 /دش - 2/8/1375

(مصوب سیصدو هشتادوسومین جلسه مورخ 24/7/75 شورایعالی انقلاب فرهنگی)
موضوع نامگذاری روزها و هفته های خاص مطرح شد و به شرح جدول پیوست به تصویب رسید .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1375/07/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :