جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


2497/دش 2/8/1375

(مصوب سیصدو هشتادو سومین جلسه مورخ 24/7/75 شورایعالی انقلاب فرهنگی)
با پیشنهاد تغییر نام دانشگاه اردبیل به محقق اردبیلی موافقت شد و اعلام آن موکول به سفر رئیس محترم شورای عالی به آن استان شد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1375/07/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :