جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


شماره 2768/دش 16/8/1375

( مصوب سیصدو هشتادو پنجمین جلسه مورخ 8/8/75 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
اسامی اعضای کمیسیون مشورتی که به استناد مصوبه شماره 2500/دش مورخ 2/8/75 شورای عالی از طرف وزرای چهار وزارتخانه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و سازمان صدا و سیما و دانشگاه آزاد اسلامی معرفی شده بودند بدین شرح قرائت شد و به تصویب شورای عالی رسید.
1 - سید عزت ا.. ضرغامی نمایده وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
2 - روح ا… عالمی نماینده وزارت آموزش و پرورش
3 - سید حسن امامی رضوی
نماینده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
4 - علی اکبر امام رضوی نماینده فرهنگ و آموزش عالی
5- حمیدپارسانیا نماینده شورای مرکزی نهادنمایندگی مقام معظم
6 - مسعود ابو طالبی نماینده سازمان صدا وسیما
7- محمد مهدوی مظاهری نماینده دانشگاه آزاد اسلامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1375/08/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :