جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


شماره 2767/دش 16/8/1375

(مصوب سیصدو هشتادو پنجمین جلسه مورخ 8/8/75 شورایعالی انقلاب فرهنگی )
به دنبال پرسش دبیر شورای عالی در مورد زمان قابل اجرا بودن هر یک از مصوبات تصویب شد که :
مصوبات شورا یعالی پس از ابلاغ از طرف دبیرخانه قابل اجرا است.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1375/08/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :