جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


شماره 2766/دش 16/8/1375

(مصوب سیصدو هشتادو پنجمین جلسه مورخ 8/8/75 شورایعالی انقلاب فرهنگی)
وزیر فرهنگ و آموزش عالی آقای دکتر منصور سیاری را به عنوان رئیس دانشگاه شهید چران اهواز پیشنهاد کرد و با آن موافقت شد.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1375/08/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :