جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


شماره 2751/دش 15/8/1375

(مصوب جلسه مورخ 27/6/75 شورای مشترک کمیسیونهای شورا یعالی انقلاب فرهنگی )
به استناد اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی به ویژه بندهای 2و 3 و 4 و تبصره بند 3 از قسمت (ب) مصوبه مورخ 5/12/64 شورا یعالی به منظور تحقیق اهداف و اجرای وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 12/12/65 خصوصا 16 - 17-23 -24 - ماده 2 قانون ، ضوابط و مقررات تاسیس مراکز ، مؤسسات ، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها بدین شرح تصویب می شود:
فصل اول - کلیات و تعاریف
ماده 1 - مراکز ، مؤسسات ، کانونها و انجمنهای فرهنگی ، تشکیلاتی است که با اهداف و مقاصد فرهنگی اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی (برطبق ماده 584 قانون تجارت و آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب 1337) و براساس شرایط مندرج در این ضوابط به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی ، عمومی و خصوصی ، افراد واجد شرایط برای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی ، هنری و سینمائی و مطبوعاتی با سرمایه ایرانی تشکیل می دهند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز تاسیس ، نظارت بر فعالیتها و انحلال آنها را صادر می کند .
ماده 2 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر طبق مقررات و شرایط مندرج در این ضوابط پس اط بررسی صلاحیت مؤسس سا مؤسسان و ندیر یا مدیران مسئول و با توجه به اهداف و موضوعاتی فرهنگی مندرج در اساسنامه آنها که مصادیق و قلمرو آن حسب مورد از سوی وزارتخانه مشخص خواهد شد مسبت به صدور مجوز تاسیس تصمیم خواهد گرفت .
ماده 3 – تاسیس مراکر فرهنگی اقلیت های درنی رسمی کشور در محدوده امور فرهنگی آن اقلیت نیز منوط به اخذ مجوز طبق این ضوابط است .
ماده 4 - تاسیس مراکز فرهنگی موضوع این ضوابط از طرف سفارت خانه های کشورهای خارجی و سازمانهای آزادیبخش یا اشخاص غیر ایرانی با رعایت قوانین راجع به خارجیان مقیم ایران و تایید وزارت امور خارجه طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می رسد.
ماده 5 - اهداف فرهنگی مصرح در اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الهام بخش فعالیتها و هدفهای پیش بینی شده در اساسنامه مراکز ، مؤسسات و کانونها و انجمنهای فرهنگی است و این قبیل مراکز باید در اساسنامه تنظیمی به رعایت کامل قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران و ضوابط فرهنگی ملزم و فعالیت آنها منافاتی با مبانی فرهنگ عمومی نداشته باشد .
فصل دوم - شرایط مؤسسان و مدیر مسئول
ماده 6 - مؤسس سا مؤسان و مدیر مسئول تشکیلات فرهنگی موضوع ماده 1 باید واجد این شرایط باشند:
1 - تابعیت جمهوری اسلامی ایران .
2 - نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر به تایید مراجع ذی ربط و برخورداری از حسن سهرت
3 - محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر
4 - دارا بودن 25 سال سن و متاهل بودن
5 - انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارایه برگ معافیت دائم .
6 - داشتن امکانات مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
7 - داشتن مدرک کارت شناسایی ب معادل آن به تشخیص مراجع ذیربط.
8 - صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع (برای تقاضای مراکز تک منظوره)
9 - داشتن 6 ماه سابقه مؤثر د رمؤسسات و مراکز فرهنگی چند منظوره (برای متقاضی مراکز چند منظوره ).
ماده 7 - کارگزاران نظام گذشته اعم از : نخست وزیران ، وزیان ، استاداران ، امرای ارتش و شهربانی و ژاندارمری ، رؤسای سازمانهای دولتی ، نمایندگان مجلسین ، سفرا ، فرمانداران ، شهربانان ، رؤسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها و اعضای ساواک ، رؤسای حزب رستاخیز در تهران و مراکز شهرستانها و استانها و وابستگان رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد 1342 تا بیست دوم بهمن 1357 در آن مشاغل بوده و همچنین کسانی که در این مدت از نظام مطبوعات ، رادیو ، تلویزیون یا سخنرانی در اجتماعات ، خدمتگزاران تبلیغاتی نظام گذشته بوده اند و همچنین توطئه گران و اقدام کنندگان علیه اسلام و جمهوری اسلامی ایران ، از تاسیس مراکز فرهنگی موضوع این ضوابط محرومند.
ماده 8 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مصاحبه ها و بررسیهای لازم و کافی ظرف یک ماه درباره تایید صلاحیت یا عدم پذیرش تقاضا اعلام نظر خواهد نمود و در صورت اعلام موافقت اصولی با تقاضا ، مؤسس سا مؤسسان موظفند درمدت یک ماه از تاریخ اعلام نسبت به ارائه اساسنامه و تحقق شرایط مندرج در آن که در این ضوابط به آن تصریح شده اقدام نمایند.
ماده 9 - مؤسس سا مؤسسان در قبال سیاستهای فرهنگی و خط مشی کلی و مدیر مسئول در قبال فعالیتهای و امور اجرائی مرکز فرهنگی مسئولند و وظایف و مسئولیتهای هر یک باید به تفکیک اساسنامه پیشنهادی منظور شود.
فصل سوم - شرایط و ضوابط مندرج در اساسنامه
ماده 10 - اساسنامه مرکز فرهنگی موضوع این آئین نامه باید واجد این نکات باشد :
1 - ذکر اهداف فرهنگی و مصادیق فعالیتها و انطباق آنها با شرایط مندرج در این ضوابط و شیوه های صادر شده در محدوده وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
2 - ذکر نام و نوع فعالیت (غیر تجاری انتفاعی یا غیر انتفاعی). تابعیت و سرمایه و مدت فعالیت و التزامات قانونی مرکز فرهنگی .
3 - ارکان و تشکیلات مرکز (مؤسس یاموسسان ، هیئت مدیره و مدیر عامل یا مدیر مسئول ، مجامع عمومی و نحوه تشکیل جلسات و رسمیت آنها ونصاب مقرر برای تصمیم گیری با تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای هر یک به تفکیک ).
4 - سرمایه اولیه و منابع تامین درآمد و دارائی و ضوع امور مالی و محاسباتب و نحوه تقسیم سود (درمورد مراکز انتفاعی) یا تخصیص درآمدها(در مورد مراکز غیر انتفاعی )و چگونگی تامین هزینه ها و زیانهای احتمالی .
5 - چگونگی اداره و عضو پذیری مراکز فرهنگی درآینده .
6 - شرایط انحلال و تعیین تکلیف اموال مرکز فرهنگی پس از انحلال .
7 - سایر شرایط و ضوابط با توجه به ضوابط و اهداف فرهنگی و براساس مقررات حاکم بر مؤسسات غیر تجاری که با مقاصد فرهنگی و در قلمرو یک یا چند فعالیت پیش بینی شده در ماده یک فعالیت می کنند .
تبصره 1- اساسنامه پیشنهادی متضمن مواد یاد شده در ماده 10 باید در دو نسخه و به همراه صورت جلسات پس از امضا به تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برسد.
تبصره - در انجمنهای فرهنگی (ادبی ، هنری) که نوع فعالیت آنها غیر انتفاعی است تعداد مؤسسان نباید از 3 نفر کمتر باشد ولی در مؤسسات فرهنگی که در قلمرو یک فعالیت فرهنگی تاسیس می شوند رعایت این شرط الزامی نیست و مؤسسات و مراکز فرهنگی که در قلمرو دو فعالیت موضوع این ضوابط تاسیس می شوند تعداد مؤسسان نباید از تعداد فعالیتهای فرهنگی پیش بینی شده در اساسنامه آنها کمتر باشد.
فصل چهارم - نحوه بررسی تقاضای تاسیس و نظارت بر مراکز فرهنگی و چگونگی رسیدگی به تخلفات
ماده 11 - به منظور بررسی تقاضاهای دریافتی و تحقیق و رسیدگی به صلاحیت متقاضیان و مدیران مسئول و صدور موافقت اصولی تاسیس مراکر فرهنگی و نظارت بر عملکرد آنها و نیز رسیدگی به موارد تخلف و تعلیق یا لغو جواز صادر شده هیاتی به تشخیص و تعیین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی متشکل از افراد و مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحت عنوان رسیدگی به امور مراکز فرهنگی تشکیل می شود.
1 - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وزیر (رئیس هیات ).
2 - معاونان امور فرهنگی ، مطبوعاتی ، سینمائی و سمعی و بصری و پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
3 - سه نفر از صاحبنظران امور هنری ، فرهنگی و سینمائی به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی .
ماده 12 - اعضای هیات با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب می شوند و مدت عضویت افراد منتخب 2 سال تجدید انتخاب آنان برا یدوره های بعدی بلامانع است .
ماده 13- جلسات هر 15 روز یکبار تشکیل خواهدش ؛ دعوت از اعضاء وتنظیم دستور جلسه و تهیه صورت جلسات و امور اجرائی هیات نسبت به پذیرش تقاضاها و بررسی مدارک و طرح شکایات را دیبر هیات که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به این سمت منصوب می کند انجام خواهد داد و دبیرخانه هیات به تعداد کافی کارمند دفتری و کارشناس امور حقوقی و فرهنگی خواهد داشت .
تبصره - مصوبات با امضاء رئیس هیات ابلاغ می شود.
ماده 14 - دبیر هیات تقاضاهای دریافتی را پس از تکمیل مدارک در جلسات هیات مطرح و نتایج را در صورتجلسات منعکس میکند و پس از امضای اعضاء و تصویب و تایید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، تصمیمات را رئیس هیات ابلاغ خواهد کرد .
پروانه فعالیت مراکز ، مؤسسات ، کانونها و انجمنهای فرهنگی با امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می شود.
ماده 15 - به تخلف ها در هیات رسیدگی می شود و در صورت اثبات تخلف ، حسب مورد مجازاتهای اخطار شفاهی یا کتبی ، تعلیق جواز یا تعطیل موقت مرکز فرهنگی از 3 ماه تا یکسال ، تعطیل دائم و لغو مجوز ، اعمال و توسط دبیر هیات ابلاغ خواهد شد.
تبصره - متقاضیانی که صلاحیتشان از وسی هیات تایید نشده یا مؤسسات فرهنگی که به علت ارتکاب تخلف به یکی از مجازاتهای پیش بینی شده در ماده 16 (تعلیق و یا تعطیل موقت یا دائم مرکز فرهنگی ) محکوم می شوند می توانند از تاریخ رؤیت تصمیم هیات در مدت 20 روز اعتراض خود را باذکر دلایل و ارائه مدارک به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تسلیم کنند . رای وزیر در رد اعتراض یا قبول آن قطعی و لازم الاجرا است.
ماده 16 - هرگاه عمل ارتکابی مرکز فرهنگی ، عناوین تخلف و جرائم پیش بینی شده در قوانین مجازات اسلامی و سایر مقررات جزائی کشوری را تواما دارا باشد پس از بررسی پرونده موضوع به مراجع صالح قضائی احاله و تا صدور حکم قطعی از فعالیت مرکز فرهنگی جلوگیری خواهد شد .
ماده 17 - مراجع انتظامی ذی صلاح مکلفند به تقاضای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ادامه فعالیت مراکز فرهنگی مذکور در مواد 15 و16 بدون مجوز یا مراکزی که جواز آنها لغو شده جلوگیری کنند .
فصل پنجم - مقررات عمومی
ماده 18 - هرگاه مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده 8 را از دست بدهد یا استعفاء دهد یا فوت شود مؤسس یا هیات مؤسسان موظفند را به دبیرخانه هیات گزارش دهند و در مدت 2 ماه فرد واجد شرایطی را به هیات معرفی کنند . در غیر این صورت هیات می تواند جواز صادر شده را ملعق یا لغو کند.
تبصره 1 - تا زمانی که صلاحیت مسئول جدید به تایید نرسیده مسولیتهای او به عهده مؤسسان یا مؤسس خواهد بود.
تبصره 2 - اعلام نظر هرات مبنی بر تایید یا رد مدیر جدید باید در مدت کاه از تاریخ معرفی مدیر مسئول جدید به مرکز فرهنگی ذیربط بالاغ شود.
ماده 19 - مراکز فرهنگی موظفند با به کارگیری نامها و نشان های مناسبی که مرکز فرهنگی دیگری ثبت نکرده باشد ، در تولیدات و انتشارات خود ، نام مرکز، شماره ثبت و مجوز تاسیس و نشانی مرکز را در محل مناسبی درج کنند .
ماده 20 - مراکز ، مؤسسات ، کانونها و انجمنهای درحال فعالیت و فاقد مجوز ، موظفند از تاریخ تصویب این ضوابط در مدت 6 ماه وضع خود با این مقررات تطبیق دهند. و مدارک لازم را همراه اساسنامه جدید طبق ضوابط و شرایط مندرج د رماده 6 ارائه دهند و پس از تایید و صدور مجوز جدید نسبت به ثبت آن اقدام کنند ، در غیر این صورت با آنها زبق ماده 17 رفتار خواهد شد .
تبصره - مؤسساتی که تا تصویب این ضوابط با نامها و نشان های معینی فعالیت داشته اند در ثبت اسامی و مشخصات خود اولویت دارند مشروط بر این که طبق مفاد ماده 20 عمل کنند .
ماده 21 - هر مرکز فرهنگی باید دفاتر محاسباتی مهر و موم شده بر طبق قانون تهیه و مخارج و درآمدهای خود را درآن ثبت کند ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر وقت لازم بداند دفاتر مالی مراکز فرهنگی را بازرسی کند .
ماده 22 - مراکز فرهنگی پس از تایید صلاحیت مؤسسان و مدیر مسئول و تصویب اساسنامه و صدور مجوز باید نسبت به ثبت آن بر طبق اساسنامه ای که به تایید هیات رسیده اقدام و نسخه ای از اساسنامه ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری را با ذکر شماره ثبت وبه دبیرخانه هیات تسلیم کنند و سازمان ثبت نیز موظف است نسبت به ثبت مراکز فرهنگی موضوع این ضوابط برطبق اساسنامه مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام نماید .
تبصره 1 - سازمان ثبت اسناد باید از ثبت مرازک ، مؤسسات ، کانونها و انجمنهای فرهنگی فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خودداری نماید.
تبصره 2 - هرگاه پس از صدور مجوز در مدت 6 ماه نسبت به ثبت مراکز فرهنگی اقدامی نشود مجوز مرکز فرهنگی بی اعتبار می شود و با این قبیل مراکز ثبت نشده به عنوان فاقد مجوز بر خورد قانونی خواهد شد .
ماده 23 - آئین نامه و روشهای اجرائی این ضوابط نسبت به چگونگی تحقیقات و بررسی صلاحیت متقاضیان و وظایف دبیرخانه و نحوه عمل هیات حسب مورد از سوی معاونتهای ذیربط تهیه و پس از تنقیخ و تدوین در هیات موضوع ماده 11 و تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می شود.
ماده 24 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مامور اجرای این ضوابط و مقررات است و از تاریخ تصویب آن مقررات مغایر ملغی است و درباره سایر مسائلی که در این ضوابط پیش بینی نشده با توجه به وظایف و اختیارات و مسئولیتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح مندرج در قانون اهداف و وظایف این وزارتخانه مصوب 12/12/65 مجلس شورای اسلامی رفتار خواهد شد.
ماده 25 - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند اجرای تما یا قسمتی از این ضوابط را نسبت به مراکز فرهنگی که در قلمرو یک فعالیت فرخنگی تاسیس می شوند حسب مورد به معاونتهای ذیربط یا ادارات کل ستادی یا اجرائی در تهران یا مراکز استانها محول و قسمتی از وظایف و اختیارات هیات ودئبیرخانه هیات را به آنها تفویض کند .
ماده 26 - این ضوابط مشتمل بر 5 فصل و 26 ماده در جلسه مورخ 8/8/75 شورا یعالی انقلاب فرهنگی به تایید رسید و جایگزین ضوابط عام مصوب جلسات مورخ 22/1و13 و20/2/1367 شورای مشترک کمیسیون های شورا یعالی و مصوبه دویست وشصت و دومین جلسه مورخ 7/8/70 شورا یعالی درباره نحوه تشکیل و صدور مجوز تاسیس انجمنهای فرهنگی (ادبی ، هنری ) شد و هرگونه تغییری در آن منوط به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی است .
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1375/06/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :