جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


(مصوب سیصدو هفتادو سومین جلسه مورخ 11/2/75 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
اسامی اعضای شورای بررسی اسناد گردهمائی های بین المللی زنان به پیشنهاد آقای محمد علی تسخیری قرائت شد و شورای عالی با عضویت این افراد موافقت کرد :
1 - آقای محمد علی تسخیری 2 - آقای دکترحسین مهر پور
3 - آقای سید مصطفی محقق داماد
4 - خانم کبری خز علی 5 -خانم دکتر ثریا مکنون
6 - خانم فاطمه هاشمی 7-خانم دکتر معصومه ابتکار
8 - خانم دکتر بتول احمدی 9 -خانم سمین دخت بهزاد پور
10 - آقای دکتر محمد رضا مخبر
در ضمن شورا یعالی مقرر کرد که بک نماینده از طرف قوه قضائیه با معرفی رئیس آن قوه و یک نماینده از طرف مجلس با معرفی رئیس مجلس شورای اسلامی در این شورا به عنوان عضو شرکت کنند و نسز اگر خانم دکتر معصومه ابتکار به عنوان نماینده دفتر امور زنان در شورا شرکت نکند یک نفر به نمایندگی ازآن دفتر با معرفی رئیس محترم جمهوری به عنوان عضو در شورا شرکت کند

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1375/02/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :