جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


(مصوب سیصدو هفتادو سومین جلسه مورخ 11/2/75 شورای عالی انقلاب اسلامی )
به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی (نامه شماره 6122/22 مورخ 21/11/74 ) ماده 14 اساسنامه دانشکده غیر دولتی و غیر انتفاعی اصول دین (موضوع مصوبه شماره 3024/دش مورخ 30/10/74) بدین صورت اصلاح و تصویب شد :
انتخاب دانشجو از بین داوطلبان واجد شرایط ، مطابق ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالی از طریق سازمان سنجش آموزش مشور و با رعایت ضوابط اختصاصی دانشکده صورت خواهد گرفت .

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1375/02/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :