جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


(مصوب سیصدو هفتادو چهارمین جلسه مورخ 25/2/75 شورایعالی انقلاب فرهنگی )
با عضویت آقایان :
1 - محمد علی صالح غفاری
2 - مصطفی دیلمی پور
3 - فرخ قوچانی
4 - موسی غنی نژاد اهری
5 - فریدون اهرابی
به عنوان اعضای هیات مؤسس آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی حسابداری و مدیریت آذربایجان موافقت شد .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1375/02/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :