جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


( مصوب سیصدوهفتادو چهارمین جلسه مورخ 25/2/75 شورایعالی انقلاب فرهنگی )
با عضویت آقایان :
1 - سید محمد سید حسنی
2 - سید محمد حسین شفیعی
3 - حیدر علی شایان فر
به عنوان سه نفر از اعضای هیات مؤسس مرکز آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کیش موافقت شد .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1375/02/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :