جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


( مصوب سیصدو هفتادو چهارمین جلسه مورخ 25/2/75 شورایعالی انقلاب فرهنگی )
عضویت آقای محمد محمدی عراقی که در جلسه 3/11/74 به عنوان نماینده نهاد نمایندگی در هیات عالی گزینش استاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی تصویب شده بود مجددا مطرح و تایید شد.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1375/02/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :