جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


(مصوب سیصدو هفتادو چهارمین جلسه مورخ 25/2/75 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
ماده - اهداف :
1 - گسترش و تقویت روح پژوهش و تفکر علمی در جامعه
2 - تلاشی منظم و مستمر به منظور رویاروئی با نیازهای حال و آینده
3 - افزایش اقتدار ملی از فرآیند تحقیق و توسعه تکنولوژی
ماده 2 - وظایف :
1 - سازماندهی امکانات تحقیق و توسعه برای ایجاد پیوند بین منابع و مهارتهای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و صنعتی .
2 - جهت دادن مؤثر جامعه علمی کشور به سوی تحقیق در رشته های مورد نیاز .
3 - برمنامه ریزی و ایجاد زمینه مناسب به منظور کاربردی و تجاری کردن نتایج تحقیقات .
4 - ایجاد فضای مناسب علمی و پژوهشی برای جذب دانشکندان و متخصصان داخل و خارج از کشور .
5 - ارتقاء دانش فنی متخصین برای بروز خلاقیتها و نوآوریها در زمینه تکنولوژی .
6 - دستیابی به آخرین اطلاعات و دانش فنی مورد نیاز به منظور کسب و ایجاد تکنولوژی برتر در صحنه رقابت جهانی .
7 - اشاعه فرهنگ و سازماندهی فعالیتهای جمعی تحقیقاتی و استفاده از امکانات شهرک .
8 - پیشنهاد راهبردهای مناسب برای جذب و انتقال دانش فنی .
ماده 3 - ارکان شهرک :
1 - هیات امناء.
2 - خیات اجرائی .
3 - رئیس شهرک .
4 - شورای علمی
ماده 4 - ترکیب هیات امناء :
1 - معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس هیات امناء (5 رای)
2 - وزیر فرهنگ و آموزشعالی نایب رئیس .
3 - دو نفر از وزرای صنعتی به انتخاب رئیس هیات امناء (5رای)
4 - نماینده ولی فقیه در استان
5 - استاندار استان
6 - دو نفر از اعضای دانشگاههای استان که رشته های تحصیلی آنان با فعالیتهای علمی و تحقیقاتی شهرک بیشترین ارتباط را دارد.
7 - سه نفر از محققین برجسته دارای تخصیص مناسب با فعالیتهای تحقیقاتی شهرک به پیشنهاد هیات امناء .
8 - دو نفر از مدیران صنایع یا دارات کل استان
تبصره - اعضای بندهای 6، 7و 8 برای مدت چهار سال با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب می شوند.
ماده 5 - وظایف و اختیارات هیات امناء :
1 - تصویب سیاستهای علمی و پژوهشی شهرک .
2 - تصویب برنامه های پیشنهادی راجع به فعالیتهای شهرک.
3 - تصویب بودجه سالانه شهرک .
4 - نظارت بر حسن اجرای وظایف شهرک .
5 - تصویب طرحهای توسعه و گسترش شهرک .
7 - تصویب ایجاد یا انحلال شهرک .
8 - تصویب آئین نامه های ارتقاء اعضای هیات علمی و مراکز تحقیقاتی شهرک .
9 - بررسی گزارش عملکرد سالانه شهرک .
10 - پیشنهاد تغییر یا اصلاح اساسنامه شهرک .
11 - تصویب خط مشی و سیاستهای کلی شهرک .
12 - تصیب ائین نامه و ضوابط تاسیس مراکز تحقیقاتی شهرک .
تبصره 1 - جلسات هیات امناء با حضور دو سوم اعضاء رسمیت مییابد.
تبصره 2 - تصمیمات هیات امناء با اکثریت نصف بعلاوه یک اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.
تبصره 3- هیات امناء در اولین جلسه خود دبیر هیات امناء و رئیس شهرک را از بین اعضای هیات انتخاب می کند .
ماده 6 - هیات اجرائی
رئیس شهرک به پیشنهاد هیات اجرائی و تصویب هیات امناء و با حکم رئیس هیات امناء منصوب می شود.
هیات اجرائی شهرک :
1 - اسناندار (رئیس هیات اجرائی )
2 - رئیس شهرک (دبیر هایتاجرائی)
3 - پنج نفر از چره های سرشناس اجرائی و علمی استان به پیشنهاد استاندار و اعضای هیات امناء .
ماده 7 - رسیدگی ، اظهار نظر و تایید برنامه و بودجه سالانه شهرک و ارئه آن به هیات امناء برا تصویب
2 - تهیه آئین نامه های مالی، اداری ، انتظامی شهرک و پیشنهاد ان به هیات امناء
3 - تصویب آئین نامه مروبط به شرایط لازم برای تصویب شرکتهای تحقیقاتی در شهرک پیشنهاد آن به هیات امناء .
4 - اتخاذ تصمیم در مورد تعرفه های مروبط به صدور مجوز برای تاسیس مراکز تحقیقاتی و اجازه بهای زمین .
5 - تعیی میزان ذخیره استهلاک دارائیهای شهرک با توجه به مقررات قانونی .
6 - افتتاح حسابهای جاری ، سپرده امانی ، اعتباری و غیره نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و سایر مؤسسات تجاری و انتقال و مسدود کردن حسابهای مذکور و همچنین دریافت و پرداخت به آنها .
7 - پبشنهاد خط مشی و سیاست کلی و حدود سرمایه گذاری و هزینه های سرمایه ای و تاسیساتی هر ساله به هیات امناء.
8 - تحصیل وام یا اعتبار ، استقراض از بانکها ، سازمانها ، شرکتها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی و اخذ آن به مدت و میزان معین و با شرایطی که مقتضی باشد و نیز به ودیعه گذاشتن اموال شهرک اعم از منقول و غی منقول وفک آن به صورت تکرار .
9 - اجرای مصوبات هیات امنای شهرک .
10 - تنظیم خلاصه دارائی ها و بدهیهای شهرک هر سال یکبار و تسلیم آن به هیات امناء
11 - معرفی نماینده برای امضاء اسناد و اوراق مالی به اتفاق رئیس شهرک .
12 - برنامه ریزی و اتحاذ تدابیر لازم برای تامین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات شهرک .
تبصره 1 - هیات اجرائی می تواند بخشی از اختیارات خود را به رئیس شهرک تفویض کند .
تبصره 2 - هیات اجرائی در اولین جلسه خود ، دبیر هیات را از بین اعضای هیات ، انتخاب می کند .
تبصره 3 - جلسات هیات اجرائی با حضور حداقل 3 نفر رسمیت مییابد .
تبصره 4 - تصمیمات هیات اجرائی با موافقت 3 نفر نافذ خواهدبود.
تبصره 5 - کلیه اسناد و اوراق مالی با امضاء رئیس شهرک و دیبر هایت اجرائی معتبر است و
ماده 8 - ترکیب شورای علمی شهرک :
شهرک علمی و تحقیقاتی دارای یک شورای علمی 7 نفره مستفل است که بر فعالیتهای علمی و تحقیقاتی شهرک نظارت دارد .
آئین نامه نحوه انتخاب اعضای شورای علمی به تصویب هیات امناء خواهد رسید .
ماده 9 - وظایف شورای علمی .
1 - تدوین سیاستهای علمی و پژوهشی شهرک و اولویت بندی زمینه های تحقیقاتی در چهارچوب اهداف کلی و ارائه آن به هیات اجرائی .
2 - تدوین آئین نامه هائی درباره امور علمی ، پژوهشی و انتشاراتی شهرک .
3 - نظارت بر تطبیق فعالیتهای علمی و پژوهشی مراکز تحقیقاتی و بخش خدمات علمی و پژوهشی با سیاستها ، برنامه ها و ضوابط شهرک .
4 - پیشنهاد طرح ایجاد مراکز تحقیقاتی جدید و مراکز خدمات علمی و پژوهشی شهرک .
5 - بررسی صلاحیت علمی و تخصصی متقاضیان استخدام هیات علمی .
6 - بررسی احراز یا عدم احراز شرایط علمی لازم برای متقاضیان ایجاد مراکز تحقیقاتی .
7 - اریابی و اظهار نظر در خصوص پرونده های ارتقاء اعضای هیات علمی و مراکز تحقیقاتی شهرک و ارائه آن به رئیس شهرک برای صدور حکم .
8 - ارزیابی گزارشهای عملکرد مراکز تحقیقاتی
9 - ایجاد هماهنگی بین مراکز تحقیقاتی و تهیه روشهای همکاری و بهره برداری مشتکر از امکانات و تجهیزات این شهرک .
تبصره 1 - جلسات شورای علمی با حضور دوسوم اعضاء رسمیت می یابد .
تبصره 2 - تصمیمات شورای علمی با تصویب نصف بعلاوه یک اعضاء حاضر نافذ خواهد بود.
تبصره 3 - شورای علمی در اولین جلسه خود دبیر شورای علمی را از بین اعضای شورا انتخاب می کند .
ماده 10 - وظایف رئیس شهرک
1 - اداره کلیه امور شهرک بر طبق اساسنامه ، مصوبات هیات امناء و هیات اجرائی .
2 - پیگیری عملیات طراحی و اجرائی ، راجع به احداث و توسعه شهرک .
3 - تهیه و تنظیم بودجه سالانه .
4 - نظارت بر فعالیتهای مراکز تحقیقاتی برای حصول اطمینان از انطباق فعالیتها با مفاد قرارداد بین مراکز با شهرک .
5 - ایجاد زمینه های لازم برای ارتقاط سطح علمی و تخصصی پژوهشگران مراکز تحقیقاتی .
6 - برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در تامین بدجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات برای شهرکها .
ماده 11 - این اساسنامه در 11 ماده و 12 تبصره در جلسه 374 مورخ 25/2/75 شورای عالی به تصویب رسید .

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1375/02/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :