جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


(مصوب سیصدو هفتادو چهارمین جلسه مورخ 25/2/75 شورایعالی انقلاب فرهنگی )
نامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری به مشاره 4270/70 /دگ مورخ 8/9/74 مطرح در این نامه درخواست شده که با افزدون یک ماده واحده به اساسنامه این نهاد و آئین نامه ارزشیابی صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک ، نهاد نمایندگی به عنوان مرجع ارزشیابی ، گزینش و تایید صلاحیت علمی استادان معارف اسلامی در زمینه های مربی و استادیاری تعیین شود.
شورای عالی پس از بحث در این باره مقرر کرد که ارزشیابی صلاحیت علمی نامزدهای تدریس معارف اسلامی را شورای خبرگان بدوم مدرک با رعایت ضوابط انجام دهد و در ضمن تاکید شد آن شورا د رکار خود تسریع کند و بنا به نیاز ، در سال چند بار امتحان برگزار کند .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1375/02/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :