جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


(مصوب جلسات 322 و323 و324 مورخ 5/11/72 و 19/11/72 3/12/72 شورایعالی انقلاب فرهنگی )
مقدمه :
براساس دستور رهبر معظم رهبری انقلاب اسلامی حضرت آیت ال… خامنه ای دظله العالی مبنی بر تجدید نظر در اساسنامه شورای نمانیدگی و دفاتر آنها در دانشگاهها (موضوع مصوبه شماره 1368/دش مورخ 28/4/69 شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلایحیه های آن ) و ایجاد سازمان جدیدی برای تحقق اهداف مورد نظر معظم له نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با این اهداف ، وظائف و سازمان تشکیل می شود:
ماده 1 - نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها که در این اساسنامه اختصارا نهاد نمایندگی نامیده می شود نهادی است که زیر نظم معظم له در کلیه دانشگاهها و مزاکر آموزش عالی به انجام وظائف مصرح در اساسنامه می پردازد .
ماده 2 - اهداف :
1 - توسعه و تعمیق آگاهیها و علائق اسلامی دانشجویان و دانشگاهیان و تبیین ارزشهای اسلامی .
2 - ایجاد و گسترش فضای معنوی و اسلامی د ردانشگاهها و رشد فضائل اخلاقی در دانشگاهیان .
3 - رشد بینش سیاسی در محیط دانشگاه
4 - حمایت و هدایت فکری تشکلهای دانشجوئی و دانشگاهی.
5 - حاکمیت بخشیدن به ارزشهای اسلامی و انقلابی در سطوح اجرائی و علمی .
6 - مقابله لا ترویج عقائد و افکار انحرافی و هجوم فرهنگی و تقویت روح خودباری و استقلال فکری .
7 - تقویت پیوند حوزه و دانشگاه .
ماده 3 - وظائف :
1 - تبیین مسائل سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی از طریق برگزاری جلسات ، سخنرانی و بحث و مناظره ، مشر مقالات و جزوات و مانند آن .
2 - انجام دادن مسئولیتهای روحانیت در محیط دانشگاه مانند اقامه جماعت و برپائی مجالس و محافل مذهبی و اهتمام به تعظیم شعائر اسلامی و مراسم دینی .
3 - اجرای برنامه های آموزشی ، پژوهشی و تربیتی در زمینه علوم و معارف اسلامی از قبیل :
برگزاری گردهمائیها و نشستهای تخصصی ، جلسات پاسخ به سئوالات ، نشر مقالات و جزوات و فعالیتهای فوق برنامه و مانند آن
4 - حضور فعال در میان دانشجویان و دانشگاهیان به منظور راهنمائی و ارشاد فکری و اخلاقی و پاسخگویی به مسائل شرعی .
5 - هدایت تشکلها و نهادهاو حرکاتهای اسلامی دانشجوئی و دانشگاهی تقویت فعالیتهای اسلامی در دانشگاه .
6 - مطالعه و بررسی وضع دینی و اعتقادی و گرایشهای فرهنگی وسیاسی در محیط دانشگاه و علل ضعفها و نارسائیها برا یدستیابی به راه حلهای مناسب .
7 - بسط فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و اقامه نماز در دانشگاهها.
8 - همکاری با نهادها و مراکز حوزه ای و دانشگاهی و پشتیبانی از آنها برای تقویت پیند حوزه و دانشگاه .
9 - گزینش علمی و عمومی استادان دروس معارف اسلامی و نظارت بر کیفیت ارائه آن دروس و ارزیابی عملکرد آنان .
10 - تائید رئیس پیشنهادی گروه معارف اسلامی قبل از معرفی به رئیس دانشگاه .
11 - نظارت بر رعایت موازین اسلامی و ارزشهای انقلاب در امور اداره دانشگاهها ، تشکلها و فعالیتهای فرهنگی و سیاسی - اجتماعی مراکز هنری و ورزشی و خوابگاههای دانشگاهی و نیز نشریات داخلی دانشگاه .
12 - بررسی مقررات ، آئین نامه ها و بخشنامه های راجع به امور فرهنگی در مراکز آموزش عالی و مؤسسات وابسته از نظر انطباق با معیارها و ارزشهای اسلامی و انقلاب اسلامی .
13 - حمایت از نیروهای متخصص و متعهد در دانشگاه .
14 - اعلام نظر کتبی درباره خلافهای بین متون جزوات درسی و مباحث راجع به مبانی ارزشها و دیدگاههای دینی و اسلامی از طرف دفتر مرکزی نهاد ، به مسئولان ذیربط ، برای اصلاح .
تبصره 1 - در مواردی که اجرای بندهای این ماده نیاز به حضور مسئول نهاد در یکی از شوراها ، هیاتها یا کمیته های وزارتخانه ، دانشگاه یا دانشکده داشته باشد از وی برای شرکت در جلسه دعوت خواهد شد.
تبصره 2 - به منظور اجرای وظایف ناشی از این ماده ، صورتجلسات شوراها و هیاتها و کمیته های تبصره 1 به اطلاع مسئول نهاد می رسد.
تبصره 3 - میئول نهاد در هر دانشگاه نظرها و تذکرات خود را در هر یک از موارد برای بررسی و اقدام لازم کتبا به رئیس یا مسئولان دانشگاه یا مرکز آموزش عالی اعلام می دارد ، در صورت عدم موافقت یا عدم اعتنا ، موضوع به شورای نمایندگان احاله میشود تا با حضور طرفین بررسی و تصمیم نهایی اتخاذ شود.
15 - عضویت نماینده ای از نهاد در شورای عالی برنامه ریزی و نماینده ای درهیات نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگی در هیاتهای عالی گزینش استاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و زورات بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، این چهار نماینده به پیشنهاد رئیس نهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب خواهند شد .
ماده 4 - ارکان نهاد نمایندگی عبارتند از :
1 - شورای نمایندگان مقام معظک رهبری .
2 - ریاست نهاد و
3 - دفاتر نمایندگان در دانشگاهها
ماده 5 - شورای نمایمدگان مقام معظم رهبری عالیترین مرجع سیاستگذاری نهاد است و اعضای آن را رهبر معظم رهبر انقلاب اسلامی منصوب می کنند .
ماده 6 - رئیس نهاد برترین مسئول اجرائی نهاد است و با پیشنهاد شورای نمایندگان توسط مقام معظم رهبری برای مدت 3 سال تعیین می شود.
ماده 7 - مسئول دفتر نمایندگی در دانشگاه مسئولیت اداره دفتر و اجرای وظایف نهاد در حیطه دانشگاه را برعهده دارد وزیر نظر رئیس و در چهارچوب برنامه ها و آئین نامه های ابلاغ شده از سوی وی فعالیت می کند .
ماده 8 - نصب و عزل مسئولان دفاتر نمایندگی در دانشگاهها پس از مشورت با رئیس دانشگاه به پیشنهاد رئیس نهاد و تصویب شورای نمایندگان و حکم رئیس شورا صورت می گیرد .
ماده 9 - وظایف شورای نمایندگان :
1 - تصویب سیاستها و خط مشی ، نمودار تشکیلاتی و شرح وظائف قسمتها .
2 - پیشنهاد رئیس نهاد به مقام معظم رهبری .
3 - تصویب برنامه و تهیه و تنظیم بودجه و برازنامه سالانه و ارائه آن برای تصویب به مراجع ذیصلاحیت .
4 - نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای نمایندگان و عملکرد نهاد .
5 - نصب و عزل مسئولان دفات رنمایندگی در دانشگاه با امضای رئیس شورای نمایندگان پس از پیشنهاد رئیس نهاد و مشورت با رئیس دانشگاه .
6 - تصویب تشکیلات دفاتر نمایندگی و محدوده وظایف شعب وابسته در چهار چوب اساسنامه .
ماده 10 - وظائف و اختیارات رئیس نهاد :
1 - اداره کلیه امور نهاد در چهار چوب اساسنامه و مقررات .
2 - اجرای مصوبات شورای نمایندگان .
3 - نظارت بر حسن اجرای وظایف دفاتر و واحدها و فعالیتهای جاری نهاد در دانشگاهها و پیگیری اشکالات و تخلفات احتمالی .
4 - پیشنهاد برنامه محتوائی و طرحهای اجرائی برای تصویب در وشورای نمایندگی .
5 - تهیه و ابلاغ آئین نامه ها و بخشنامه ها به دفاتر نمایندگی در دانشگاهها برای انجام وظائف محول .
6 - پیشنهاد نصب و عزل مسئولان دفاتر در دانشگاهها پس از مشورت با رئیس دانشگاه در هر مورد به شورای نمایندگان برای صدور حکم .
7 - تهیه سیاستها ، خط مشی ها ، نمودار تشکیلاتی وظائف قسمتها و ارائه به شورای نمایندگان برای تصویب .
8 - تهیه و تدوین برنامه ، بودجه و ترازنامه سالانه و ارائه به شورا.
9 - نصئب و عزل معاونان و مسئولان داخلی نهاد .
10 - تشکیل شورائی از صاحب نظران و دانشگاه به منظور بررسی طرحها و برنامه های محتوائی نهاد .
11 - جذب و تربیت فضلای روحانی برای تصدی مسئولیتها د رنهاد نمایندگی .
تبصره - با تصویب شورای نمایندگان ، رئیس نهاد می تواند برخی از وظائف دفاتر نمایندگی را به طور متمرکز اجراء کند .
ماده 11 - هیات رئیسه دانشگاه با حضور مسئول دفتر نمایندگی نسبت به هرگونه پشتیبانی و تامین نیارهای دفتر اعم از نیروی انسانی و فضا و تجهیزات در چهارچوب امکانات دانشگاه ، تصمیم گیری و اقدام می کند .
ماده 12 - بودجه نهاد همه ساله در ردیف مستقل در بودجه کل کشورپیش بینی می شود و دفتر نمایندگی می تواند علاوه بر اعتباراتی که از نهاد نمایندگی دریافت میکند ، از بودجه از که در ردیف راجع به مسائل فرهنگی ، همه ساله در بودجه دانشگاه منظور می شود استفاده کند .
تبصره - اجرای این اساسنامه برای دانشگاههای غیر دولتی موکول به تهیه متمم جداگانه ای برای این قبیل مؤسسات و تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.
ماده 13 - این اساسنامه که در 13 ماده و 5 تبصره در تاریخ 3/12/72 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است بند 15 ماده 3 آن در جلسه 374 مورخ 25/2/75 تکمیل شد .

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/12/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :