جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


(مصوب سیصدو هفتادو پنجمین جلسه مورخ 22/3/75 شورایعالی انقلاب فرهنگی )
وزیر فرهنگ و آموزش عالی آقایان دکتر محمد حسن کریم پور ، دکتر اردشیر خزائی و دکتر علیرضا بهرامپور را به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاههای بیجند ، لرستان و لیعصر رفسنجان کرد و با آن موافقت شد.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1375/03/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :