جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


(مصوب سیصدو هفتادو پنجمین جلسه مورخ 22/3/75 شورایعالی انقلاب فرهنگی )
وزیر فرهنگ و آموزش عالی آقایان دکتر عباسعلی تسلیمی را به عنوان رئیس دانشگاه تربیت مدرس پیشنهاد کرد وشورای عالی پس از بحث و بررسی با آن موافقت کرد .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1375/03/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :