جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


شماره 2961/دش 3/9/1375

(مصوب سیصدو هشتادو ششمین جلسهمورخ 22/8/75 شورایعالی انقلاب فرهنگی )
وزیر آموزش و پرورش آقای دکتر حسن ملکی رابه جای آقای دکتر جمالی فرد برای عضویت در شورای تغییر نظام آموزش و پرورش معرفی کرد و با آن موافقت شد .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1375/08/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :