جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


شماره 31031/دش 17/9/1375

(مصوب سیصدو هشتادو هفتمین جلسه مورخ 6/9/75 شورا یعالی انقلاب فرهنگی )
فصل اول : کلیات
ماده 1 :
به منظور اجرای آموزشهای غیر حضوری و نیمه حضوری ، مؤسسه آموزش از راه دور که از این پس در این اساسنامه به اختصار مؤسسه نامیده می شود ، تشکیل و براساس مفاد اسن اساسنامه اداره می شود.
ماده 2 :
تعریف :
آموزش غیر حضوری و نیمه حضوری که از این پس در این اساسنامه آموزش از راه دور نامیده می شود عبارت از آن دسته از آموزش هائی است که براساس برنامه های مصوب وزارت آموزش و پرورش برای آموزش تمام یا بخشی از موضوعات درسی دوره آموزش متوسطه با تاکید برفراگیری دروس از طریق دیداری یا شنیداری و کاهش ساعات حضور در کلاسهای درس بر حسب موضوع دروس انجام می پذیرد.
ماده :
هدف مؤسسه : برنامه ریزی آموزشی و پرورشی برای اجرای آموزشهای از راه دور براساس مقررات و ضوابط آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش .
ماده 4 :
مؤسسه دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است .
ماده 5 :
مدت مؤسسه نامحدود است .
ماده 6 :
نرکز مؤسسه در تهران خواهد بود و برحسب مورد و نیاز نسبت به ایجاد شعب در مرکز استانها و مناطق کشور براساس آئین نامه های مصوب اقدام می کند .
تبصره : مؤسسه م یتواند برای ارائه خدمت به مقیم خارج" href="/tags/10224/ایرانیان-مقیم-خارج/" class="link">ایرانیان مقیم خارج از شکور و سایر علاقمندان ، نمایندگی هایی در خارج از کشور ایجاد کند .
فصل دوم : ارکان مؤسسه
ماده 7 :
ارکان مؤسسه عبارتند از :
1 - شورای مؤسسه
2 - رئیس مؤسسه .
ماده 8 :
ترکیب شورای مؤسسه :
1 - وزیر آموزش و پرورش به عنوان رئیس شورای مؤسسه.
2 - معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش .
3 - ریاست یا نمیانده تام الاختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .
4 - رئیس سازمان پژوهش سازمان و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش .
5 - رئیس مؤسسه .
6 - رئیس دانشگاه پیام نور .
7 - یک نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر آموزش و پرورش.
8 - معاون آموزشی و پژوهشی وزارت امور خارجه .
ماده 9 :
وظایف و اختیارات شورا یمؤسسه :
1 - تعیین و تصویب خط مشی مؤسسه .
2 - تصویب برنامه های توسعه مؤسسه .
3 - رسیدگی و تصویب بودجه سالانه مؤسسه و تعیین سهم هر یک از منابع مالی .
4 - رسیدگی و تصویب گزارش سالانه و ترازنامه مؤسسه .
5 - تصویب ضوابط پذیرش دانش آموز و تعیین سالانه آنها .
6 - تصویب خط مشی لازم برای تهیه و انتشار کتب درسی و جزوات کمک آموزشی خودآموز .
7 -رسیدگی و تصویب تشکیلات و آئین نامه های مالی ، اداری و استخدامی مؤسسه .
8 - بررسی و تصویب تاسیس شعب یا نمایندگی های مؤسه به پیشنهاد رئیس مؤسسه .
9 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد رئیس مؤسسه در مورد مشارکت مؤسسه در سرمایه گذاری ها یموضوع بند 5 ماده 10 این اساسنامه .
10 - تصویب نحوه واگذاری امور اجرائی مؤسسه به مؤسسات علمی و آموزشی دولتی یا مؤسسات غیر انتفاعی .
11 - نظارت بر فعالیت های مؤسسه .
ماده 10 :
رئیس مؤسسه بالاترین مقام اجرائی و مسؤول اداره و حسن جریان امور و حفظ حقوق و اموال مؤسسه می باشد که به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تصویب شورای مؤسسه با حکم آموزش و پرورش با وظایف و اختیارات زیر منصوب می شود.
1 - اجرای مصوبات شورای مؤسسه و انجام کلیه امور مؤسسه طبق مقررات این اساسنامه .
2 - استخدام ، عزل و نصب مدیران و کارکنان بر طبق مقررات و با رعایت بودجه و تشکیلات مصوب .
3 - امضاء نامه ها و افتتاح حسابهای بانکی و معرفی امضاهای مجاز صدور اجازه پرداخت د رحدود مقررات با رعایت بودجه مصوب .
4 - نمایندگی مؤسسه در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع و مؤسسات دولتی و غیر دولتی اعم از داخلی و خارجی و حق اقامه دعوی و دفاع د رکلیه مراجع با حق انتخاب وکیل با حق توکیل نا یک درجه .
5 - تنظیم گزارش های دوره ای از امور جاری ، وضع مالی و اقدامات انجام شده برای تسلیم یه شورای مؤسسه .

6 - اعطای بخشی از اختیارات و وظایف خود به کارکنان مؤسسه در چار چوب ضوابط و مقررات مؤسسه .
7 - امضاء اسناد و اوراق و تعهدات مالی مؤسسه …
تبصره : کلیه چکها و اسناد قرارداد و اوراق تعهد آور با امضاء رئیس مؤسسه یا قائم مقام وی یا کسانی که از جانب رئیس مؤسسه حق امضا دارند و به اتفاق رئیس حسابداری یا جانشین او معتبر خواهد بود.
فصل سوم : مقررات عمومی
ماده 11 :
منابع مؤسسه:
1 - اعتبارات اختصاصی مؤسسه که به صورت کمک هر ساله در بودجه وزارت آموزش و پرورش پیش بینی می شود .
2 - مؤسسه می تواند مازاد هزینه سرانه هر دانش آموز را نسبت به هزینه آموزشهای حضوری ، از دانش آموزان خود دریافت کند و به حساب درآمدهای اختصاصی خود منظور نماید .
3 - درآمدهای اختصاصی حاصل از ارائه خدمات آموزشی و کمک آموزشی به سایر علاقمندان .
4 - هدایا و کمک های مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی .
5 - مشارکت در سرمایه گذاری های مناسب به منظور حصول درامدهای بیشتر مثل مشارکت در مؤسسات چاپ و نشر کتاب .
ماده 12 :
برنامه های آموزشی نظام آموزش از راه دور مطابق برنامه های نظام جدید آموزش متوسطه مقررات است و
ماده 13 :
مؤسسه برای اجرای آموزشهای از راه دور به تناسب رشته تحصیلی به گونه ای اقدام می نماید که دانش آموزان بتوانند با دریافت جزوات ومواد آموزشی و کمک آموزشی و شرکت در درسهای آزاد یا دسهای رفع اشکال اقدام کنند .
ماده 14 :
مؤسسه با رعایت اصول آموزشی برای تهیه ، تولید و پخش فیلم های آموزشی با همکاری مؤسسات دولتی و خصوصی بویژه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام می کند .
ماده 15 :
نظارت بر حسن اجرای مقررات ، آئین نامه ها و شیوه های مصوب شورای مؤسسه در مراکز استانها و مناطق کشور بر عهده ادارات کل آموزش و پرورش استانها است .
ماده 16 :
به فارغ التحصیلان مؤسسه آموزش از راه دور ، درچار چوب ضوابط و مقررات نظام آموزش از راه دور کشور گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه در آن رشته اعطا می شود.
ماده 17 :
صدور معافیت تحصیلی برای دانش آموزان مؤسسه آموزش از راه دور تابع مقررات و آئین نامه های نظام وظیفه و مقررات آموزشی مصوب است .
ماده 18 :
مؤسسه از نظر مقررات مالی ، اداری و تشکیلاتی تابع این اساسنامه و آئین نامه های مصوب است و موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است براساس مقررات جاری طبق حکم شورای مؤسسه عمل خواهد شد .
ماده 19 - انحلال مؤسسه به پیشنهاد شورای مؤسسه و براساس درخواست کتبی وزیر آموزش و پرورش پس از تصویب در وشرای عالی انقلاب فرهنگی انجام می پذیرد .
تبصره : اموال و دارائی ها یمؤسسه در صورت انحلالا به وزارت آموزش و پرورش تعلق دارد .
این اساسنامه در 19 ماده و 3 تبصره در جلسه مورخ 2/5/75 شورای عالی مشترک کمیسیونها رسید و در جلسه مورخ 6/9/75 شورایعالی انقلاب فرهنگی تایید شد .

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1375/09/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :