جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


شماره 3086/دش 14/9/1375

(مصوب سیصدو هشتادو هفتمین جلسه مورخ 6/9/75 شورایعالی انقلاب فرهنگی )
نامه وزیر امور اقتصادی و دارائی (به نامه شماره 16161/6672/1 مورخ 21/6/75 ) درمورد تعیین رئیس هیات امناء مؤسسه آموزش عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه (موضوع مصوبه 1876/دش مورخ 30/6/67 شورای عالی ) مطرح شد و شورای عالی تصویب کرد که :
ریاست هیات امناء مؤسسه آموزش عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه به عهده رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود مگر اینکه رئیس جمهوری شخص دیگری را برای اسن مقام منصوب کند .
شورایعالی همچنین تصویب کرد که در کلیه مفاد اساسنامه این مؤسسه عبارت وزارت برنامه وبودجه به سازمان برنامه و بودجه و وزیر برنامه وبودجه به رئیس سازمان برنامه و وبدجه تغییر داده شود.

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1375/09/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :