جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


شماره 3127/دش 17/9/1375

ماده 1 : تعریف و هدف
برای نیل به هدف شکوفاسازی استعدادهای درخشان در آموزش عالی ، شورایی با عنوان شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی برای تعیین سیاستها و راهنمائی های عملیاتی و به اجرا درآوردن طرحهای آزمایشی شکوفا سازی استعدادهای درخشان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تشکیل میشود. این شورا ، برای ایفای رسالتهای خود با استفاده از اختیارات ویژه نسبت به وضع مقررات خاص و اصلاح آئین نامه ها و مقررات موجود اقدام می کند .
ماده : شرح وظایف و اختیارات شورا
1 - تعیین سیاستها و راهنمائی های عملیاتی به منظور شکوفاسازی استعدادهای درخشان در آموزش عالی .
2 - تصویب طرحها ، آئین نامه هاو برنامه های آموزش خاص استعدادهای درخشان .
3 - تصویب ضوابط و مقررات مورد نیاز برای اجرای برنامه های مصوب .
4 - تعیین ضوابط و معیارهای انتخاب دانشگاهها و مراکز اجرائی.
5 - صدور مجوز اجرای برنامه های خاص استعدادهای درخشان به دانشگاهها و مراکز واجد شرایط .
6 - نظارت بر نحوه اجرای برنامه های مصوب و ارزیابی اثر بخشی اجرای برنامه ها .
7 - فراهم ساختن امکانات برای اجرای برنامه های مصوب و برطرف ساختن مشکلات موجود در این زمینه .
8 - تصمیم گیری در مورد ادامه ، اصلاح و یا توقف اجرای برخی از برنامه ها بر مبنای ارزیابی های به عمل آمده .
9 - تخصیص اعتبارات خاص پرورش استعدادهای درخشان به دانشگاهها و مراکز اجرائی .
10 - تشکیل کمیته های تخصصی و کارشناسی برای تدوین و اصلاح برنامه های آموزشی و آئین نامه ها به منظور حل مسائل خاص این دوره ها .
ماده : ترکیب اعضای شورا
1 - وزیر فرهنگ و آموزش عالی ، رئیس شورا .
2 - معاونان آموزشی وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .
3 - معاونان پژوهشی وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .
4 - رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران .
5 - رئیس سازمان آموزش کشور.
6 - دبیر شورا یعالی برنامه ریزی
7 - چها رنفر از اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی
8 - دبیر شورا .
تبصره 1 : از افراد ردیف 7 یک نفر یا بیشتر باید دارای تخصص در ورانشناسی تربیتی باشد . احکام آنها را وزیر فرهنگ و آموزش صادر می کند .
تبصره 2 - دبیرخانه شورا در حوزه معاونت آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تشکیل می شود و دبیر شوار به پیشنهاد معاون آموزشی و حکم فرهنگ و آموزش عالی تعیین می شود .
تبصره 3 - جلسات شورا با حضور رئیس یا نایب رئیس شورا رسمیت می یابد و برای اتخاذ تصمیم در هر مورد رای موافق 7 نفر از اعضای شورا ضروری است .
ماده 4 - این آئین نامه در 4 ماده و 3 تبصره در شورای مشترک کمیسیونهای شورا یعالی بررسی و تایید شد و در تاریخ 6/9/75 به تصویب شورا یعالی انقلاب فرهنگی رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا است.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1375/09/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :