جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


شماره 3299/دش 1/10/75

(مصوب سیصدو هشتادو هشتمین جلسه مورخ 20/9/75 شورا یعالی انقلاب فرهنگی )
سازماندهی جدید شورایعالی و وظایف آن مطرح شد و بعضی از اعضاء درباره شرح وظایف ، سازمان کار ، دبیرخانه ، اولویت بندی مباحث ، شورای مشورتی و فرهنگ عمومی بحث کردند . آنگاه رئیس شورای عالی ضمن جمع بندی مطالب ، افرادی را برای بررسی موضوعات و ارائه راه حل پیشنهاد نمودند که به تصویب شورا یعالی رسید و این افراد انتخاب شدند .
آقایان :
علی لاریحانی سید علیرضا صدر حسینس
احمد پونجاتی غلامعلی حداد عادل
سید محمد رضا هاشمی گلپایگانی
سید علیرضا مرندی عبدالله جاسبی
محمد علی شیخی سید مصطفی میر سلیم
محمد رضا مخبر محمد محمد عراقی
سید رضا تقوی محمد حسن زورق
محمد علی کی نژاد خانم کبری خرعلی
مقرر شد این هیات با تشکیل جلساتی زیر نظر دبیر شورای عالی نسبت به تهیه پیش نویس آئین نامه داخلی شورا یعالی با توجه به ترکیب و شرح وظایف و اهداف شورا یعالی و با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و تعیین اولویت اقدامات در مدت کمتر از یک ماه مبادرت ورزد و نتیجه را به شورای عالی ارائه دهد .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1375/09/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :