جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


شماره 3376/دش 9/10/1375

مقدمه : شورایعالی انقلاب فرهنگی که طبق فرمان مورخ 19/9/63 رهبر فقید انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) منعقد شده د رتحولات بعدی و پس از رحلت حضرت امام طبق فرمان مورخ 14/9/75 رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای دامت برکاته تعداد اعضاء شورا به 35 شامل تعدادی اعضاء جدید و قدیم ارتقاء یافت .
ماده 1 - شورای عالی دارای رئیس - نایب رئیس اول و دوم - دو منشی و یک دبیر است که از میان اعضاء انتخاب می شوند
ماده 2 - به پیشنهاد شورایی عالی ، دبیر از میان اعضاء انتخاب و پس از تصویب مقام معظم رهبری با حکم رئیس شورای عالی منصوب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بلامانع است .
ماده 3 - جلسات شورا با حضور اکثریت مطلق اعضاء 18 نفر و حضور یا رئیس یک یاز نواب رئیس رسمیت می یابد .
ماده 4 - اعتبار هر مصوبه منوط است به احراز را یمثبت اکثریت اعضاء خاضر در جلهر ای گیری ، مشورط بر آنکه در هر حال تعداد رای مثبت از 14 کمتر نباشد .
ماده 5 - جلسات عادی شورا یعالی (هر دو هفته یکبار) و جلسات فو قاالعاده با یکی از این دو شرط تشکیل می شود:
الف - به دعوت رئیس شورای عالی
ب - به تقاضای یک سوم کل اعضاء
ماده 6 - وظایف و اختیارات رئیس شورای عالی
الف - ابلاغ مصوبات شورا یعالی برای اجرا
ب - تایید دستور جلسات که قبلا دبیر شورای عالی تنظیم کرده است ( دستور جلسات باید یک هفته پیش از تشکیل هر جلسه به اطلاع اعضاء برسد و مگر موارد استثنایی به تشخیص رئیس شورایعالی و تا سه روز قبل از جلسه .
ج - رئیس شورا یعالی می تواند بنا به تشخیص خود موضوعاتی را مستقیما در شورا یعاتلی مطرح کند یا برای بررسی به یکی از کمیسیونهای وابسته ارجاع کند .
ماده 7 - دستور جلسه و ترتیب آن زیر نظر رئیس شورا تدوین میشود.
تبصره : در صورت تصویب می توان موضوعی را از دستور خارج کرد.
ماده 8 - هرموضوعی که در جلسه مطرح می شود، می تواند با قید دو فوریت یا یک فوریت باشد . قید فوریت باید به رای گذاشته شود و هرگاه دو فوریت به تصویب رسید موضوع فی المجلس مطرح می شود و هرگاه یک فوریت به تصویب رسید در جلسه بعد مطرح خواهد شد .
ماده 9 - پس از مطرح کردن موضوع به وسیله دبیر شورای عالی ، و ارائه گزارش کارشناسی و نظر دستگاه اجرائی ، تا چهار نفر( دو نفر موافق و دو نفر مخالف ه ریک حداکثر به مدت 5 دقیقه) اعلام نظر می کنند و پس از آخرین دفاع پیشنهاد دهنده رای گیری میشود. ادامه بحث به تشخیص رئیس شورا یعالی یا پیشنهاد یکی از اعضاء و تصویب شورایعالی بلامانع است .
تبصره - پیشنهاد کفایت مذاکره در باره موضوعی بدون بحث به رای گذاشته می شود.
ماده 10 - شورا یعالی می تواند موضوعاتی را برای تصمیم نهایی به کمیسیونهای وابسته ارجاع کند .
ماده 11 - شورا یعالی دارای دبیرخانه ای است که زیر نظر دبیر شورای عالی به وظایف خود می پردازد (تشکیلات و شرح وظایف دبیرخانه پس از تنظیم و تصویب به اجرا گذاشته خواهد شد ).
ماده 12 - شرکت افرادی غیر از اعضاء جلسه با پیشنهاد دبیر و تایید رئیس شورا یعالی انجام خواهد گرفت .
ماده 13 - سخن گوی شورا یعالی را رئیس شورا یعالی انتخاب میکند.
ماده 14 - وظیفه تدوین صورتجلسات به عهده منشی جلسه است .
این آئین نامه در یک مقدمه و چهارده ماده و دو تبصره در سیصدو هشتادو نهمین جلسه مورخ 4/10/75 شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و آئین نامه های مشابه لغو می شود.

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1375/10/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :