جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


شماره 3747/دش 10/11/1375

(مصوب سیصدو نودمین جلسه مورخ 12/11/75 شورایعالی انقلاب فرهنگی )
در مورد نامزدهای دبیری شورای عالی بحث شد و پس از رای گیری ، آفاق دکتر محمد علی کی نژاد با اکثریت آراء انتخاب شد تا برای تصویب مقام معظم رهبری پیشنهاد شود. ضمنا شورا یعالی با پذیرش استعفای آقای سید مصطفی میرسلیم از از فعالیت ها و زحمات او در مدت دبیری شورای عالی تشکر کرد و مقرر داشت تا انتصاب دبیر جدید مسئولیتهای جدید مسئولیتهای خود را ایفا کند.
دبیر شورا یعالی انقلاب فرهنگی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1375/11/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :