جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


شماره 150/دش 18/1/1376

( مصوبه سیصدو نودو دومین جلسه مورخ 30/11/75 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
به استناد بند ماده 3 آئین نامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان ، رئیس مجلس شورای اسلامی ، خانمها منیره نوبخت و شهربانون امامی انگنه را به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شوراهای فرهنگی اجتماعی زنان معرفی کرد و با عضویت آنان موافقت شد .
رئیس جمهور و رئیس شورا یعالی انقلاب فرهنگی - اکبر هاشمی رفسنجانی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1375/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :