جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 108 - 1/5/1364

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
ریاست دادگاه مدنی خاص که در موضوع دادخواست زوجه ، امر قضیه محکوم بها را عینا" برخلاف ضوابط مسلم شرعی و قانونی مطرح رسیدگی قرار داده ، و مبادرت به صدور حکم مغایر با حکم قطعی سابق بدون وجود دلیل قانع کننده قانونی و مجوز شرعی نموده ،مرتکب تخلف شده است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

140

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
108
تاریخ تصویب :
1364/05/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :