جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 42 - 17/3/1365

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
گرچه رسیدگی دادگاه به تقاضای خواهان خلاف قانون نبوده ، ولی چون قبلا" دادگاه در پرونده دیگری تصمیم مخالف با رای فعلی اتخاذ نموده ، رئیس دادگاه مدنی خاص به لحاظ عدم دقت وعدم توجه به سابقه در رسیدگی ، مسامحه نموده است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال


140


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
42
تاریخ تصویب :
1365/03/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :