جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 111 - 6/5/1376

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
با توجه به بند 4 ماده 198 و بند 7 ماده 208 قانون آئین دادرسی مدنی ، اقدام رئیس دادگاه عمومی در رسیدگی مجددبه موضوعی که قبلا" مورد رای واقع شده ، تخلف است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

140

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
111
تاریخ تصویب :
1376/05/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :